Nieuws

Europees aanbesteden prominenter in beeld bij scholen

De meeste scholen laten zich bij de aanbesteding van hun inkopen ondersteunen door externe adviesbureaus en willen dat ook doen bij nieuwe aanbestedingen. Dat blijkt uit een onderzoek door het Voorlichtingsteam Europees Aanbesteden.

Doel enquête
Het voorlichtingsteam hield het onderzoek in oktober 2009 onder 1438 schoolbesturen uit de sectoren po, vo, bve en ho/wo een korte enquête gehouden. Het doel van deze enquête was enig inzicht te verkrijgen in de algemene kennis en ervaring van scholen met het Europees aanbesteden en het peilen van de bekendheid van PIANOo onder de scholen.

Aanbesteden sinds 2007 prominenter
Europees aanbesteden is sinds 2007 prominenter op de kaart gekomen in het onderwijsveld, vooral in het voortgezet onderwijs. Dat komt met name door de invoering van de Wet Gratis Schoolboeken. Ruim 73% van de scholen in het vo heeft inmiddels ervaring opgedaan met een Europese aanbesteding van schoolboeken, meubilair, verzekeringen of andere zaken. Verder valt op dat de mate van zelfstandigheid van de inkoopfunctie verband lijkt te houden met de grootte van de organisatie. Hoe groter de organisatie des te explicieter de inkoopfunctie gedefinieerd is. In kleinere organisaties is de hoofddirecteur vaak verantwoordelijk voor de inkopen.

Ondersteuning externe bureaus
De meeste scholen (66%) hebben zich bij afgeronde Europese aanbestedingen laten ondersteunen door externe (inkoop)adviesbureaus en zijn dat ook van plan bij toekomstige Europese aanbestedingen. Uit de enquête bleek ook dat maar weinig scholen elkaar opzoeken voor het gezamenlijk doorlopen van een Europese aanbesteding: slechts 5,9% van de scholen gaf aan structureel samen te werken met andere scholen tijdens het doorlopen van een Europese aanbesteding.

Bekendheid PIANOo
Eén op de drie scholen is bekend met PIANOo, het expertisecentrum Inkoop en Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken. Relatief weinig scholen (<14%) maken actief gebruik van de instrumentaria via de website van PIANOo. Scholen geven in meerderheid aan geen behoefte te hebben aan directe ondersteuning maar willen wel graag informatie ontvangen over Europees aanbesteden via mail of internet.

Het Voorlichtingsteam Europees Aanbesteden bepaalt zijn strategie mede aan de hand van de resultaten uit deze enquête. Het team is er voor de instellingen uit alle sectoren, maar richt zich in eerste instantie op die sectoren waar Europees aanbesteden momenteel de meeste invloed heeft.

Bron: CFI