Nieuws

Enquête financiële deskundigheid

De ontwikkeling van de financiële deskundigheid in het onderwijs krijgt de afgelopen jaren veel aandacht. In 2009 pleitte de Commissie Vermogensbeheer (commissie Don) voor een versterking van die deskundigheid en deed een aantal aanbevelingen. In een beleidsreactie van de minister van OCW werden destijds een aantal acties aangekondigd. Besturen en directies zijn zelf aan de slag gegaan met hun ontwikkeling. De sectororganisaties (PO-Raad en de VO-raad) en besturenorganisaties hebben daarbij ondersteuning geboden.

Op dit moment vindt een evaluatie plaats van de acties die zijn ondernomen om de financiële deskundigheid op centraal en decentraal niveau te vergroten. Een aantal schoolbesturen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs is benaderd met het verzoek om aan dit onderzoek mee te werken. Mede op basis van dit onderzoek wil het ministerie van OCW evalueren, of de ondernomen acties op dit gebied het gewenste resultaat hebben bereikt en waar verdere versterking en ondersteuning nodig is. Een goede respons is dan ook belangrijk. De PO-Raad en de VO-raad nemen deel aan de begeleidingscommissie van het onderzoek en onderstrepen het belang van deelname.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Regioplan en Ernst & Young. Regioplan houdt een internetenquête onder toezichthouders, uitvoerend bestuurders, schoolleiders en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden. De enquêtevragen gaan onder meer over gebruikte informatiebronnen, gevolgde cursussen en trainingen, de staat van de financiële deskundigheid, en de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de verschillende geledingen bij het financieel beleid en beheer. Ernst &Young benadert een aantal besturen voor deelname aan een interview over de deskundigheidsontwikkeling en het gebruik van instrumenten voor financieel beleid.
Bron: www.rijksoverheid.nl