Nieuws

Eerste Kamer stemt in met Participatiewet

De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 met een ruime meerderheid ingestemd met de Participatiewet en de maatregelen in de Wet werk en bijstand. Met het aannemen van deze wetten is een belangrijke hervorming uit het regeerakkoord doorgevoerd. De Participatiewet heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

De overheids- en onderwijssectoren nemen 25.000 van de 125.000 garantiebanen voor hun rekening. Vooralsnog gaat men uit van een gemiddelde van 25 uur per week per garantiebaan. Eind 2015 moeten de overheids- en onderwijssectoren 3000 extra banen hebben gecreëerd. Voor de verdeling van de 25.000 banen voor de overheids- en onderwijssectoren gaat de regering uit van een verdeling naar rato van de personeelsomvang van de sectoren. Het staat de sectoren in het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) overigens vrij om in gezamenlijk overleg te komen tot een andere verdeling.

Maar wat nu als deze aantallen niet worden bereikt? Als stok achter de deur kunnen in dat geval twee wettelijk quota geactiveerd worden: een quotumheffing voor de marktsector en/of een quotumheffing voor de overheids- en onderwijssectoren. Voor beide groepen zijn immers separate afspraken gemaakt. De heffing bedraagt 5000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats

Bron: rijksoverheid