Nieuws

Definitief besluit ABP over premie en indexatie 2010

De deelnemersraad en werkgeversraad, adviesorganen van het ABP-bestuur, hebben beiden positief advies uitgebracht over het voorgenomen besluit van het ABP bestuur over de hoogte van de premie en de mate waarin pensioenen kunnen meegroeien met de loonontwikkeling (indexatie). Het bestuur heeft het voorgenomen besluit vervolgens definitief gemaakt.
Het besluit houdt in dat de pensioenen licht kunnen meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling in de sectoren overheid en onderwijs. De pensioenen gaan in 2010 in totaal met 0,45% omhoog, daarvan is 0,28% structureel en 0,17% eenmalig. De tijdelijke premieopslagen, die voortvloeiden uit het herstelplan, zijn van de baan. De premie zal in 2010 uitkomen op 20,3%, uitgedrukt in een percentage van de premiegrondslag (salaris na aftrek van de franchise).

De deelnemersraad had graag wat extra’s gedaan voor de groep gepensioneerden. Omdat het ABP bestuur heeft aangegeven in april/mei 2010 het premie- en indexatiebesluit opnieuw te willen bezien, kon de deelnemersraad toch een positief advies geven.

Overgangspremie VPL
Behalve de pensioenpremie betalen werkgever en werknemer ook de overgangspremie VPL. De premie voor 2010 is onlangs gecontinueerd op 4%. De werkgever betaalt hiervan 1,6%, de werknemer 2,4%.