Nieuws

De positie van een LIO: werknemer of stagiair?

Een LIO is niet hetzelfde als een stagiair. Er zijn zowel rechtspositionele verschillen als verschillen in de inhoud van hun verantwoordelijkheden.
Scholen bepalen zelf of ze iemand aanstellen als LIO of als stagiair. Dit is onder meer afhankelijk van de beschikbare financiële middelen van de school.

Leraar in opleiding (LIO)
Een leraar in opleiding (LIO) is de laatstejaarsstudent van een lerarenopleiding die op een school ervaring opdoet in de praktijk.
Een LIO heeft nog geen onderwijsbevoegdheid, maar heeft een ontheffing van lesbevoegdheid d.w.z. een LIO mag wel lesgeven zonder de begeleiding van een docent.
De school en de LIO maken samen afspraken over de taken en activiteiten die de LIO uitvoert. Daarnaast worden in leerwerkplannen de startverantwoordelijkheden en leerdoelen vastgelegd. Het leerwerkplan wordt opgesteld door de LIO en moet worden goedgekeurd door de lerarenopleiding en het schoolbestuur.
Bij de benoeming is een leerarbeidsovereenkomst verplicht. Tevens krijgt de LIO een akte van benoeming (bijzonder onderwijs) dan wel een akte van aanstelling (openbaar onderwijs).

Als de leraar in opleiding na afloop van het LIO-schap (tijdelijk dienstverband) niet wordt benoemd als leraar of als hij geen andere passende arbeid binnen of buiten het onderwijs verwerft, dan moet bepaald worden of hij werkloos is en of er recht op uitkering bestaat. In beginsel zal de leraar in opleiding recht op een basisuitkering kunnen hebben indien hij 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken onmiddellijk voorafgaande aan zijn ontslag.

LIO-stagiair
Naast een LIO met een leerarbeidsovereenkomst, kan een bevoegd gezag met een vierdejaars student van de PABO bepaalde stageafspraken maken, waarbij deze stagiair tevens onderwijsgevende werkzaamheden vervult. Er is dan geen sprake van een leerarbeidsovereenkomst, maar van een stageovereenkomst tussen de stagiair en (het bevoegd gezag van) de school waarop deze zijn werkzaamheden verricht. Er wordt in dat geval dus ook geen arbeidsovereenkomst afgesloten (akte van benoeming/akte van aanstelling).
Een LIO-stagiair moet altijd onder begeleiding voor de klas staan (in de praktijk betekent dit dat de begeleider op “roepafstand” aanwezig is).
Een LIO-stagiair kan soms aanspraak maken op een stagevergoeding, maar de stageschool mag zelf weten of hij de vergoeding aan de stagiair uitkeert of het bedrag ergens anders aan besteedt.

De verschillen tussen een leraar in opleiding en een stagiair
Leraar in opleiding (LIO)Stagiair (LIO-stagiair)
LeerarbeidsovereenkomstStageovereenkomst
Werknemer en dus recht op salaris (50% van het aanvangssalaris van een leraar)Student en alleen recht op stagevergoeding als de school hiervoor kiest
Mag zelfstandig les gevenMag niet zelfstandig les geven