Nieuws

Cultuureducatie met kwaliteit

In 2011 is het programma Cultuureducatie met Kwaliteit gepresenteerd. Doel van dit programma is een steviger fundament voor het cultuuronderwijs op basisscholen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door meer duidelijkheid te scheppen over wat er van scholen en culturele instellingen wordt verwacht op het gebied van cultuureducatie. In het kader van het programma is een budget van €18 miljoen opgenomen in de prestatiebox. Dit betekent dat alle basisscholen een bedrag van €10,90 per leerling ontvangen voor cultuureducatie.

Subsidieregeling culturele instellingen
Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit moet ertoe leiden dat cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij de culturele instellingen. Een van de maatregelen is een subsidieregeling voor cultuurinstellingen. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie is op 13 augustus 2012 opengesteld. Het gaat om een matchingsregeling tussen rijk, gemeenten en provincies. Aanvragen in het kader van deze regeling moeten worden gedaan door culturele instellingen, maar aantoonbare betrokkenheid van scholen is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie. Het budget van de regeling is €20 miljoen per jaar (inclusief matching).

De regeling staat open voor:

  • Activiteiten gericht op de ontwikkeling, de verdieping en de vernieuwing van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie met het doel doorgaande leerlijnen te realiseren door scholen die zich daarmee willen onderscheiden.
  • Activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten, inclusief vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie. Het gaat hierbij zowel om pedagogisch-didactische vaardigheden, als ook om vaardigheden in de verschillende kunstdisciplines en kennis over het cultureel erfgoed.
  • Activiteiten gericht op het versterken van de relatie van de school met de lokale culturele en sociale omgeving ten behoeve van de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen.?Het gaat om duurzame en intensieve samenwerking.
  • Activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen en toepassen van een instrumentarium voor het beoordelen van de culturele ontwikkeling van leerlingen. Hierbij wordt de leeropbrengst centraal gesteld en een duidelijke relatie gelegd met de kerndoelen op het gebied van kunstzinnige oriëntatie binnen het primair onderwijs.
Meer informatie over het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en deze regeling vindt u op de website Cultuurplein. Bron: www.rijksoverheid.nl