Nieuws

Controle op financiële middelen Convenant Leerkracht

In het Convenant Leerkracht zijn afspraken gemaakt over extra beloning in het onderwijs. Gedacht kan worden aan het schaaluitloopbedrag, de schaalverkorting en de directeurstoelage. In het Convenant is opgenomen dat het ministerie van OCW zal monitoren of de gelden zijn ingezet voor de verbetering van de salariëring. (Bron: Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland (2008), P. 9)
Voor de toekenning en monitoring van de afspraken in het Convenant is betrouwbare en volledige personeelsinformatie van wezenlijk belang. Het leveren van de gegevens is daarom als voorwaarde gesteld voor het ontvangen van de aanvullende bekostiging.

Om voor de extra gelden in aanmerking te komen, moet er voor gezorgd worden dat de vereiste informatie volgens het zgn.
Programma van Eisen (PvE) of het Convenant Leerkracht wordt aangeleverd bij CFI.
Deze gegevenslevering bestaat uit personele- en verzuimgegevens, de gewogen gemiddelde leeftijd en in mindering te brengen uitkeringen. De gegevenslevering kent een vast voorgeschreven formaat en dient elektronisch plaats te vinden volgens een door CFI vastgestelde planning. Randstad HR Solutions heeft afspraken kunnen maken met CFI. Vanuit het personeel- en salarissysteem kan de informatie rechtstreeks aan het CFI geleverd worden. De kosten die verband houden met deze verplichte levering aan CFI worden door Randstad doorberekend via de gebruikelijke route (=via werkelijke CASO-kosten. Het tarief voor 2009 is € 0,05 per subdienstverhouding).