Nieuws

Controle op de naleving van de aanbestedingswet weer terug bij af

De Inspectie van het Onderwijs deelde ons mee dat de controle op de naleving van de aanbestedingswet (incl. Europese aanbesteding) zoals weergegeven in het reeds gepubliceerde Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 (OAP 2016) weer aangepast zal worden en dat de controle op dezelfde wijze als in het boekjaar 2015 uitgevoerd dient te worden.

Aanvankelijk was, zoals wij hebben gemeld in onze nieuwsbrief van juli 2016, een verlichting van de controle op de naleving van de aanbestedingswetgeving in het OAP 2016 opgenomen. In de Tweede Kamer werden echter vragen over deze aanpassing van de werkzaamheden van de accountant gesteld. Ook de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk stonden kritisch tegenover deze verlichting. Dit leidde ertoe dat de Inspectie van het onderwijs een nieuwe tekst aan de accountants voorstelde die een beperkte verlichting van de controle op de Europese aanbesteding inhield, maar een forse verzwaring van de controle op de nationale aanbestedingsregels. Wij hebben wij hier krachtig tegen geprotesteerd. Het bleek onder druk van de politiek en de Algemene Rekenkamer echter niet haalbaar om de verlichting overeind te houden en de tekst uit de juli-versie van het OAP 2016 te handhaven. In overleg met de accountants is toen door de inspectie besloten om de tekst uit het OAP 2015 weer op te nemen in het OAP 2016, zodat er geen sprake is van een verzwaring, maar helaas ook niet van een verlichting van de werkzaamheden van de accountant betreffende de naleving van de aanbestedingswet.

De werkzaamheden van de accountant betreffende de Europese aanbesteding komen er samengevat op neer, dat de accountant een zogenaamde kwantitatieve toets uitvoert. Dit betekent een inhoudelijke beoordeling van de contracten die eventueel voor Europese aanbesteding in aanmerking komen. Voor de nationale aanbesteding voert de accountant een zogenaamde kwalitatieve toets uit, hetgeen alleen een beoordeling van de opzet en het bestaan van de procedures rond aanbestedingen inhoudt.

De aanbestedingswet en alle aanverwante regelgeving (zoals de Gids proportionaliteit) is een complexe materie. Ook is er nog weinig casuïstiek betreffende deze materie. Met name het nomenkader voor de nationale aanbesteding is niet eenduidig. Dit betekent dat dit voor de accountants moeilijk te controleren is. Mede daarom voeren de accountants al jaren overleg met de Inspectie van het Onderwijs over de controle op de naleving van de aanbestedingswet. In 2017 zal de vorig jaar opgerichte werkgroep onderwijs van de NBA (de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) overleg voeren met de inspectie om tot werkbare controlevoorschriften met betrekking tot de Aanbestedingswet te komen.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat het alleen kwalitatief toetsen van de naleving van de nationale aanbestedingsregels door accountants onverlet laat dat u als instelling deze aanbestedingsregels wel na moet leven! Bij het niet correct naleven van de aanbestedingsregels loopt u het risico van claims van aanbieders van diensten of goederen. In dit kader is het van belang dat u een goed aanbestedingsdossier opbouwt met daarin in ieder geval:

  • Een goede motivatie van de keuze voor het volgen van een bepaalde procedure (enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands, nationaal openbaar of Europese aanbesteding).
  • Documenten betreffende het in de markt zetten van de aanbesteding (bestek, offerteaanvragen e.d. - ook offerte aanvragen die niet geleid hebben tot een aanbieding en/of opdracht).
  • Documenten betreffende de beoordeling van de aanbiedingen en het gunningsadvies.
  • De daadwerkelijke gunning.
  • De opdrachtverlening.

Bron: Inspectie van het Onderwijs