Nieuws

Controle op aanvragen rugzakbekostiging

Geregeld constateert CFI fouten in de opgave van de gegevens voor de LGF-bekostiging. Dit veroorzaakt veel onnodige last, soms jaren nadat de aanvraag is ingediend en tot bekostiging heeft geleid. Om de rechtmatigheid van de bekostiging eerder te kunnen vaststellen gebruikt CFI nu een externe bron die óók de gegevens over de indicaties bevat.

Sinds kort ontvangt CFI maandelijks een aantal niet tot de persoon te herleiden gegevens uit CVI-net. In CVI-net registreert de indicatiecommissie alle beoordeelde aanvragen voor een indicatie. Het gaat daarbij om niet-privacy gevoelige gegevens als het CVI-nummer, de omschrijving van de indicatie, het soort onderwijs, de beslissing van de Commissie voor de Indicatiestelling (positief of negatief), de ingangsdatum van de indicatie en het vorig CVI-nummer.

Voor de controle op de rechtmatigheid van de leerlinggebonden financiering vergelijkt CFI deze gegevens uit CVI-net met de door de school gemelde gegevens. Bij verschillen neemt CFI contact op met het bevoegd gezag.

Bron: www.cfi.nl