Nieuws

Controle leerlingtelling

De inspectie controleert jaarlijks bij een groot aantal scholen de leerlingentelling. De inspectie ziet immers niet alleen toe op de kwaliteit van het onderwijs, maar ook op de rechtmatigheid. De controle richt zich met name op de juistheid van de leerlinggewichten. De schoolbesturen worden per brief op de hoogte gesteld van deze controle die onlangs van start is gegaan. Het feitelijke onderzoek zal voor de zomervakantie zijn afgerond.
Uitgangspunt bij de controle zijn de telgegevens per 1 oktober 2009. Ook voorgaande jaren kunnen in de controle worden betrokken. Als er onjuistheden worden geconstateerd, vindt ook terugvordering plaats van onterecht ontvangen bekostiging over voorgaande jaren.
De selectie van de jaarlijks te controleren scholen gebeurt door middel van aselecte steekproeven en anderzijds ook door risico-analyse. Op basis van de aselecte steekproeven wordt een gefundeerde uitspraak gedaan over de rechtmatigheid. Daarnaast vindt een gerichte controle plaats bij een aantal scholen, op basis van ingeschat risico. Ook vindt hercontrole plaats bij scholen waar vorig jaar veel fouten zijn geconstateerd. De inspectie hanteert voor haar controle een intern toezichtkader.

Fouten in het leerlinggewicht
Uit de controle van vorig jaar op de leerlingentelling van 1 oktober 2008 is gebleken dat de meeste fouten te maken hadden met (de vaststelling van) het leerlinggewicht. Scholen die te veel gewicht opgeven, benadelen indirect andere besturen. Het bedrag per gewicht wordt immers jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal opgegeven gewichten en het vooraf beschikbaar gestelde budget.
De inspectie kwam tot de conclusie dat scholen niet voldoende bekend zijn met de (gewichten)regelgeving. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor zowel het bestuur als de school. De nieuwe gewichtenregeling geldt vanaf 1 augustus 2006 en is per 1 oktober 2009 volledig ingevoerd. In de nieuwe gewichtenregeling is het opleidingsniveau van de ouders het criterium voor het toekennen van een leerlinggewicht. In de oude regeling vormden etniciteit en beroep van de ouders de criteria.

Informatie
Op de website van DUO-CFI is meer informatie te vinden over de (nieuwe) gewichtenregeling. Via onderstaande link vindt u onder meer een handreiking voor het bepalen van de leerlinggewichten PO, de bijgestelde brochure ‘Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs’ (april 2008), waarin opgenomen een ‘Voorbeeld nieuwe ouderverklaring’, een opleidingentabel VO, een beschrijving van de onderwijssystemen van de vijf landen waar veel ouders van gewichtenleerlingen vandaan komen (Marokko, Somalië, Turkije, Polen en Bulgarije) en een toelichting bij de bijgestelde brochure over het toedelen van het juiste gewicht.

Ouderverklaring
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het proces van de vaststelling van het leerlinggewicht. In de nieuwe gewichtenregeling is aangegeven dat het gewicht van de leerling wordt bepaald op basis van een door de ouders ondertekende ouderverklaring waarop de opleiding van de ouders staat aangegeven. Indien deze opleidingsgegevens reeds beschikbaar zijn op het inschrijfformulier, en dit formulier is ondertekend door de ouders, dan volstaat dit inschrijfformulier.

Terugvordering
In voorgaande jaren werd bij geconstateerde fouten in de leerlingentelling slechts het te veel ontvangen bedrag over het controlejaar teruggevorderd. Vanaf de controle op de leerlingentelling per 1 oktober 2009 neemt de inspectie verdergaande maatregelen. De scholen lopen nu het risico dat ook voorgaande jaren gecontroleerd worden en dat bij geconstateerde fouten terugvordering plaatsvindt.

Bron: www.minocw.nl