Nieuws

Controle leerlingentelling

De Onderwijsinspectie is gestart met de jaarlijkse controle op de leerlingentelling. Daarbij gaat het om het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2009.
Tijdens de controle op de leerlingentelling van 1 oktober 2008 bleek dat het aantal fouten ten opzichte van 2007, behoorlijk was toegenomen. De meeste fouten hadden te maken met de toekenning van leerlinggewichten en daarom kijkt de Inspectie dit jaar vooral naar de juistheid van die gewichten.
Het is belangrijk dat de bekostiging van het onderwijs plaatsvindt op basis van de juiste gegevens. De besturen zijn verantwoordelijk voor de juiste opgave van leerlingen leerlinggewichten. Deze gewichtenregeling is vanaf augustus 2006 stapsgewijs ingevoerd. Vanaf 1 oktober 2009 vallen alle leerlingen onder deze nieuwe gewichtenregeling. Bij deze regeling is het opleidingsniveau van de ouders het criterium voor het toekennen van een leerlinggewicht.
Het juist invullen van een verklaring door de ouders is van cruciaal belang. Daarom heeft het Ministerie op de website van DUO-CFI (www.cfi.nl) verschillende hulpmiddelen gezet die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de wichten. Ook op de website van OCW (www.minocw.nl) vindt u de nodige informatie. Vooral de nieuwsbrief PO van februari 2010 (nr. 41) is de moeite van het lezen waard wat betreft een beschrijving van onderwijssystemen in 5 landen waar veel ouders van gewichtenleerlingen vandaag komen. Ook kunt u per mail (idw@colo.nl) informatie inwinnen bij Colo, de organisatie waarin kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven samenwerken.
Overigens bekijkt het Ministerie of het vereenvoudigen van de ouderverklaring en het uitbrengen van de verklaring in verschillende talen, er aan kan bijdragen dat er minder fouten gemaakt worden.