Nieuws

Continuering regeling invoering passend onderwijs

De invoering van het wetsvoorstel passend onderwijs krijgt een extra voorbereidingsjaar in het schooljaar 2012-2013. De extra tijd geeft meer ruimte aan samenwerkingsverbanden in oprichting om passend onderwijs inhoudelijk verder uit te werken. Om de samenwerkingsverbanden en de instellingen in cluster 1 en in cluster 2 te faciliteren in het schooljaar 2012-2013, wordt een ministeriële regeling gepubliceerd op basis waarvan aanvullende bekostiging kan worden verkregen. Deze regeling lijkt op de ’10-euroregeling’ die afgelopen jaar van kracht was.

Stappenplan of werkagenda
Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet een samenwerkingsverband een stappenplan of werkagenda hebben voor de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 over de inhoudelijke vormgeving van passend onderwijs. Ook voor cluster 1 en 2 moet sprake zijn van een werkagenda. Deze dient onder meer een uitwerking te bevatten van de wijze waarop de samenwerking met de regionale samenwerkingsverbanden wordt vormgegeven. De extra middelen worden toegekend aan een door het samenwerkingsverband in oprichting aangewezen penvoerder (een contactschool), of aan het bevoegd gezag van een instelling in cluster 1 of 2. Als hier geld voor is, zal de regeling worden verlengd voor het schooljaar 2013-2014. Of er geld beschikbaar is, is afhankelijk van de groei van het aantal indicaties.

De regeling wordt bij de start van het nieuwe schooljaar bekendgemaakt op de website Passend onderwijs en via de e-mailattendering van DUO. Bron: Rijksoverheid