Nieuws

Consequentie wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ voor bestuursverslag

Door de invoering van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’  moet het bestuursverslag op een aantal aspecten worden uitgebreid. De accountant moet vaststellen dat de volgende onderwerpen zijn opgenomen: -          Verslag van het intern toezicht over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden; -          Vermelding gehanteerde code goed bestuur en verantwoording naleving code goed bestuur. In de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ is vastgelegd dat één van de taken van de intern toezichthouder is het verantwoording afleggen in het bestuursverslag over het uitgevoerde intern toezicht. Dat betekent dat in het bestuursverslag naast het verslag van het bestuur tevens een verslag van intern toezicht moet worden opgenomen. In dit verslag beschrijft de intern toezichthouder op welke wijze zij haar toezichthoudende taken heeft uitgevoerd en op welke aspecten toezicht is gehouden. Voor de invoering van de scheiding tussen bestuur en intern toezicht heeft de instelling een jaar de tijd gekregen. Uiterlijk 31 juli 2011 moet dit zijn geregeld. Tot en met die datum geldt een overgangsregeling. Indien op grond daarvan eind 2010 nog geen scheiding tussen het bestuur en het intern toezicht is gerealiseerd, wordt dit door de instelling toegelicht in het bestuursverslag. De wet bevat eveneens een artikel waarin is bepaald dat de instelling een code goed bestuur moet vaststellen. In het bestuursverslag wordt vervolgens jaarlijks verantwoording afgelegd over de naleving van de code goed bestuur. Dat gaat volgens het principe ‘pas toe of leg uit’, waarbij afwijkingen van de code goed bestuur worden toegelicht in het bestuursverslag.