Nieuws

Buitenonderhoud

Meer ruimte voor scholen is een belangrijke doelstelling van het actieplan ‘Basis voor Presteren’.  Een van de maatregelen om schoolbesturen in het primair onderwijs beter in positie te brengen, is een aanpassing van de verdeling van verantwoordelijkheden voor onderwijshuisvesting tussen gemeenten en scholen. Het voornemen is de middelen voor buitenonderhoud van en aanpassingen aan schoolgebouwen te decentraliseren naar de schoolbesturen. Zo wordt de situatie voor het primair onderwijs gelijkgetrokken met die in het voortgezet onderwijs.
Om een goed beeld te krijgen van de belangstelling en waardering voor dit voornemen, laat het ministerie van OCW, in overleg met de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een onderzoek doen onder de schoolbesturen en de gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Regioplan. Hierbij is ook aandacht voor de randvoorwaarden waaraan een eventuele overgang moet voldoen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan een onderbouwd besluit worden genomen over het overhevelen van verantwoordelijkheden en middelen naar de schoolbesturen en kunnen afspraken over een eventuele overgang worden gemaakt.
Regioplan benadert in november alle schoolbesturen in het primair onderwijs en de beleidsverantwoordelijke portefeuillehouders van de gemeenten voor het invullen van een internetenquête. De onderzoekers van Regioplan zullen ook telefonische interviews houden om een beeld te krijgen van de achtergronden van de meningen over deze plannen. In de loop van december moeten de resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn. Voor een goede besluitvorming is het uitermate belangrijk dat zoveel mogelijk schoolbesturen en gemeenten deelnemen aan het onderzoek. We roepen u dan ook op uw mening kenbaar te maken en de internetenquête van Regioplan in te vullen.
Bron: www.rijksoverheid.nl