Nieuws

Bijzondere bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van taal, rekenen en opbrengstgericht werken

Goede beheersing van taal en rekenen vormt voor alle leerlingen de basis van een succesvolle schoolcarrière, en daarmee hun verdere loopbaanontwikkeling. De basisvaardigheden taal en rekenen staan dan ook centraal in de Kwaliteitsagenda PO. Uit internationale vergelijkingen van onderwijsresultaten blijkt dat taal- en rekenprestaties in Nederland achterblijven bij prestaties in andere landen. Om scholen in staat te stellen de leerprestaties voor taal en rekenen te verbeteren zijn extra middelen beschikbaar. De extra middelen die met deze regeling worden verstrekt hebben als bestedingsdoel taal, rekenen en de daarop aansluitende werkwijze van opbrengstgericht werken. Opbrengstgericht werken is het doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties door systematisch gebruik te maken van toetsgegevens, werkstukken en andere waarnemingen om het onderwijs aan de leerlingen aan te passen. De verwachting is dat meer opbrengstgericht werken door scholen leidt tot structurele verbetering van de taal- en rekenprestaties De middelen zijn bedoeld voor ‘extra activiteiten’. Reguliere taal- en reken(verbeter)activiteiten of vervanging van de methode behoren in beginsel niet tot deze extra activiteiten. Wel kan gedacht worden aan de inkoop van externe begeleiding van taal- en rekenverbetertrajecten, de follow-up van lopende verbetertrajecten, trajecten voor opbrengstgericht werken op taal en rekenen en de inkoop van (extra) professionaliseringsprogramma’s op het gebied van taal en rekenen. Op de bijzondere bekostiging geldt voor de schooljaren 2010–2011 tot en met 2013–2014, op grond van de Regeling bestemmingsbox de plicht tot het leveren van bijzondere gegevens als bedoeld in die regeling. Naast deze verplichte bijzondere gegevenslevering omtrent de aanwending van de bijzondere bekostiging gelden uiteraard de gewone verantwoordings- en bestedingsvoorschriften die voor de hele lumpsumbekostiging gelden. Het bedrag per leerling is voor het schooljaar 2010–2011 € 15,50 per leerling. Het leerlingenaantal wordt berekend op grond van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de bekostiging wordt verstrekt met dien verstande dat voor het schooljaar waarin een nieuwe school wordt geopend het aantal leerlingen van de school op 1 oktober volgende op de opening geldt.
De betaling van de bijzondere bekostiging vindt voor het schooljaar 2010–2011 plaats op de volgende wijze, 58,33% wordt uitbetaald in 5 gelijke maandelijkse termijnen in 2010 en 41,67% in 7 gelijke maandelijkse termijnen in 2011. ·         Bron: www.overheid.nl