Nieuws

Betaald Ouderschapsverlof in het Primair Onderwijs

Omtrent betaald ouderschapsverlof ontstaat met enige regelmaat onduidelijkheid. Er bereiken ons regelmatig vragen over afwijkende mogelijkheden met betrekking tot de duur en opname van het ouderschapsverlof. Daartoe hebben wij de wet- en regelgeving voor u op een rijtje gezet.

Duur verlof
De werknemer heeft per kind recht op 415 uur ouderschapsverlof met behoud van salaris (artikel 8.21, lid 1, CAO PO 2009). Over de uren waarin de werknemer betaald ouderschapsverlof geniet behoudt hij 55% van zijn salaris (artikel 8.21, lid 3, CAO PO 2009).

Opname Verlof
Het ouderschapsverlof wordt verleend gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste een jaar (artikel 8.19, lid 6, CAO PO 2009). Deze regel is leidend! Wanneer een medewerker de opname van het ouderschapsverlof wil knippen in niet aansluitende periodes (de mogelijkheid wordt geboden in de Wet Arbeid en Zorg, artikel 6.2 lid 4) dan wordt daarmee afgeweken van de CAO. Dit komt omdat in de Wet Arbeid en Zorg een zin is opgenomen die aangeeft dat door middel van een Collectieve Arbeidsovereenkomst ten nadele van de werknemer kan worden afgeweken van een regeling uit de Wet Arbeid en Zorg (Wet Arbeid en Zorg, artikel 6.8). Kortom, conform CAO dient het ouderschapsverlof in een aaneensluitende periode te worden opgenomen.

Soms bent u als onderwijsinstelling of is uw medewerker er bij gebaat dat de periode niet aansluitend wordt opgenomen, maar dat er sprake is van spreiding van de opname van het ouderschapsverlof. Dit dient u dan schriftelijk vast te leggen en hiermee moet u dan beide akkoord gaan. Kortom uw medewerker ziet dan af van de bepaling uit de CAO en prefereet daarmee de Wet Arbeid en Zorg boven de CAO PO 2009 omtrent het ouderschapsverlof.

Vakantiedagen tijdens het verlof
De Wet Arbeid en Zorg is hier duidelijk. Dagen die vallen onder het verlof kunnen niet worden aangemerkt als vakantiedagen. Concreet betekent dit dat als een van uw medewerkers ouderschapsverlof heeft en in die periode valt een vakantiedag dan heeft uw medewerker aansluitend aan het ouderschapsverlof nog recht op de gemiste vakantiedag. Voor met name de opname van verlof tijdens de zomervakantie en de kerstvakantie kan dit voor u als werkgever nadelig werken omdat uw medewerker na die periode nog recht heeft op vakantie. Om deze reden is het soms verstandig af te zien van een aaneengesloten periode voor de opname van het verlof (artikel 8.19, lid 6, CAO PO 2009). In voorkomende gevallen kunt u met uw medewerker overleggen het ouderschaps verlof op te knippen in delen. Het beste kunt u even contact leggen met uw contactpersoon op de Personeels- en Salarisadministratie voor u over gaat tot het opdelen van het oudercshapsverlof in perioden.

Wet Arbeid en Zorg
Artikel 6.2 omvang, duur en invulling

1. Het aantal uren verlof waarop de werknemer ten hoogste recht heeft, bedraagt zesentwintigmaal de arbeidsduur per week.
2. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf maanden.
3. Het aantal uren verlof per week bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week.
4. In afwijking van het tweede en derde lid kan de werknemer de werkgever verzoeken om:
a. verlof voor een langere periode dan twaalf maanden, of
b. het verlof op te delen in ten hoogste zes perioden, waarbij iedere periode ten minste een maand bedraagt, of
c. meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week.
5. De werkgever kan het verzoek van de werknemer, bedoeld in het vierde lid, afwijzen indien een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet.
6. Indien het verlof op grond van het vierde lid, onderdeel b, is opgedeeld en de arbeidsverhouding wordt beƫindigd voordat het verlof volledig is genoten, heeft de werknemer, indien hij een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat, tegenover de nieuwe werkgever aanspraak op het resterende deel van het verlof met inachtneming van het bepaalde in dit hoofdstuk.

Regelgeving Wet Arbeid en Zorg
Artikel 6.6 intrekking of wijziging melding

1. De werkgever kan een verzoek van de werknemer om het verlof niet op te nemen of niet voort te zetten op grond van onvoorziene omstandigheden afwijzen indien een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet.
2. De werkgever hoeft aan het verzoek niet met ingang van een vroeger tijdstip gevolg te geven dan vier weken na het verzoek. In het geval dat het verlof met toepassing van het eerste lid na het tijdstip van ingang daarvan niet wordt voortgezet, vervalt het recht op het overige deel van het verlof.
3. Indien op grond van artikel 6:2, vierde lid, onderdeel b, het verlof is opgedeeld, zijn het eerste en tweede lid op iedere periode van toepassing.

Wet Arbeid en Zorg
Artikel 6.7 Compensatie met vakantie-aanspraken

Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer zijn arbeid niet verricht wegens het verlof, bedoeld in artikel 6:1, kunnen niet worden aangemerkt als vakantie.

Wet Arbeid en Zorg
Artikel 6.8 Recht met afwijkingsmogelijkheden

Van de artikelen 6:1, derde lid, 6:2, vierde lid, onderdeel b, 6:3, eerste lid, 6:4, 6:5, eerste lid, ten aanzien van het tijdstip van melding, en tweede lid, en 6:6 kan uitsluitend ten nadele van de werknemer worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst.