Nieuws

Bestemmingsbox

Schoolbesturen ontvangen het overgrote deel van hun bekostiging in de vorm van een lumpsum. Dat is geheel in lijn met de autonome positie en de professionaliteit van het onderwijs. Toch zijn er ook nog specifieke subsidies vanuit het Rijk. Dit gaat om slechts enkele procenten van de totale bekostiging. Deze subsidies, die meestal worden uitgekeerd in de vorm van projectgelden, zijn veel bestuurders en schoolmanagers een doorn in het oog omdat ze relatief hoge administratieve lasten met zich meebrengen.

Toch is het soms noodzakelijk specifiek en gericht te investeren. Bijvoorbeeld om experimenten mogelijk te maken om te weten te komen wat wel en niet werkt in het onderwijs, om ontwikkelingen op gang te krijgen of om iets breed in te voeren. Hierbij is te denken aan de taal- en rekenverbetertrajecten, voor- en vroegschoolse educatie (VVE) of experimenten rond onderwijstijdverlenging en integratie. De specifieke inzet van middelen leidt tot zichtbare resultaten. Een specifiek budget maakt het ook makkelijker uit te leggen aan de samenleving en de politiek wat er met dit geld gebeurt.

Staatssecretaris Dijksma wil de mogelijkheid creëren om in bepaalde gevallen gericht te investeren zonder hoge administratieve lasten en zonder bestedingsdwang. Zij wil dat er binnen de lumpsum een ‘bestemmingsbox’ komt. Dit is een budget dat bestemd is voor een bepaald doel. Hierover is en wordt overleg gevoerd met de PO-Raad en andere betrokkenen. Scholen zijn vrij in de besteding van de middelen die zij via de bestemmingsbox ontvangen. Als uit de evaluatie en de verantwoording blijkt dat het geld in de bestemmingsbox niet leidt tot het beoogde doel, kan dat dus niet leiden tot terugvordering. Wel kan worden besloten om in de toekomst de middelen in de vorm van een geoormerkte subsidie te verstrekken, om alsnog het beoogde doel te bereiken. Zodra er meer bekend is over de totstandkoming van de bestemmingsbox, leest u er meer over in de Nieuwsbrief PO.

Bron: www.minocw.nl