Nieuws

Bestemmingsbox

In het schooljaar 2010-2011 ontvangen scholen via de 'bestemmingsbox' lumpsumgeld dat bedoeld is voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het versterken van het taal- en rekenonderwijs. Het is niet verplicht het geld aan die doelen te besteden. Wel wordt u gevraagd een bewuste afweging te maken. Ook voor uzelf is het belangrijk om te weten of u dit geld inderdaad aan de genoemde doelen heeft uitgegeven. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de administratie hiervoor wordt aangepast en dat de accountant de informatie gaat controleren.

Om het zo eenvoudig mogelijk te maken, stelt DUO een elektronisch formulier voor de informatieverstrekking beschikbaar. Als u dit formulier ophaalt op de website van DUO, is al ingevuld hoeveel geld de betreffende basisschool voor bepaalde doelen via de bestemmingsbox heeft ontvangen. Dit formulier is uiterlijk op 1 mei beschikbaar. Eind februari stuurt DUO een brief aan de schoolbesturen over het indienen van de jaarstukken. In die brief staat ook iets over het indienen van de gegevens van de bestemmingsbox via het digitale formulier.

Welke informatie moet u leveren?
U kunt volstaan met een schattende berekening van de besteding van het geld in de bestemmingsbox. De middelen in de bestemmingsbox voor het schooljaar 2010-2011 zijn:
•    de regeling bijzondere bekostiging taal en rekenen;
•    bekostiging bestrijding onderwijsachterstanden (art. 28 besluit bekostiging WPO)
•    bekostiging impulsgebieden (art. 28a besluit bekostiging WPO)

Per basisschool (BRIN-nummer) zijn de toegekende bedragen van de bekostiging taal en rekenen, bekostiging bestrijding onderwijsachterstanden en bekostiging impulsgebieden en vooraf gedefinieerde bestedingsonderwerpen al opgenomen in het elektronische formulier. De vooraf gedefinieerde bestedingsonderwerpen die u kunt aankruisen zijn: vernieuwing taalbeleid, vernieuwing rekenbeleid, vroegschoolse educatie, klassenverkleining, individuele begeleiding, onderwijstijdverlenging, overig. Schoolbesturen moeten de gegevens vóór 1 juli 2011 indienen bij DUO. Bron: www.rijksoverheid.nl