Nieuws

Benchmarking 2008

Voor de scholen in het Primair Onderwijs hebben wij de benchmarkingcijfers opgesteld voor het jaar 2008. Het betreffen de jaarlijkse kosten die deel uitmaken van de personele en materiële budgetten. De meerjarige uitgaven en gemeentelijke materiële uitgaven zijn buiten de benchmark gelaten omdat deze een incidenteel karakter hebben.

Zelf benchmark bepalen
U kunt voor uw eigen school of cluster de benchmark via onze site www.concent.nl bepalen. De keuze voor 'Benchmarking' vindt u op onze site onder het kopje Financieel. U dient hierbij gebruik te maken van het aantal leerlingen exclusief de 3% bijtelling zoals het ministerie deze hanteert.

Uitkomsten 2008
Het benchmarkonderzoek voor 2008 is uitgevoerd op de exploitatieposten van 2008. De benchmarkingwaarden worden uitgedrukt in de gemiddelde kosten per leerling. Het onderzoek is bepaald op basis van 27.075 leerlingen (exclusief 3%). In de nu volgende tabel vindt u de cumulatieve resultaten van het benchmarkonderzoek. Daarna treft u een toelichting op deze cijfers aan.

Benchmarking
op basis van gegevens 2008
 20082007Verschil %
Budget REF (Reguliere formatie)3.648,653.450,236%
Budget IPB (Integraal personeelsbeleid)212,96176,4821%
Budget WSNS (Weer samen naar school)0,770,762%
Budget ABB (Administratie, beheer en bestuur)76,7372,805%
Budget JOL (Jaarlijkse onderwijsleerpakket)140,17135,284%
Budget JOG (Jaarlijkse onderhoud gebouw)44,0533,1033%
Budget JOG (Jaarlijkse verbruikerslasten)199,98196,972%
Budget SOK (Schoolondersteuningskosten)82,9672,5914%
Budget JIT (Jaarlijks ICT)42,8540,376%
Budget JEU (Jaarlijks Meubilair)2,091,976%
Totaal4.451,234.180,556%
    
Budget JOL Afschrijving (Jaarlijks onderwijsleerpakket)41,2937,2211%
Budget JOG Afschrijving/dotatie (Jaarlijks ond. gebouw)62,6856,7710%
Budget JEU Afschrijving (Jaarlijks Meubilair)26,2023,7410%
Budget JIT Afschrijving (Jaarlijkse ICT)47,0740,8615%
Totaal afschrijvingen177,23158,5812%
    
Budget VAC (Verenings/Stichtings-activiteiten personeel)2,693,79-29%
Budget VAC (Verenings/Stichtings-activiteiten diverse kosten)14,7814,780%
Totaal Verenigings/Stichting17,4718,58-6%
    
Totale kosten4.645,934.357,717%

PERSONEEL                                                                                     3.865,073.632,51             6%
MATERIEEL780,86725,208%
TOTAAL4.645,934.357,717%


Toelichting op de benchmark 2008:

Budget REF (Reguliere formatie)
De kosten binnen het budget REF zijn op totaalniveau met 6% gestegen. Daarbij dient het volgende opgemerkt te worden:
 • Een stijging van de loonkosten met 6% door de correctie op de CAO per 1 augustus 2007 welke over het gehele kalenderjaar van 2008 van toepassing is. Daarnaast zijn de volgende beide dalingen van invloed op de stijging van de totale loonkosten.
 • De kosten van Personele diensten door derden, waaronder inhuur van personeel, geeft een daling te zien van 15%.
 • De ontvangen bonusuitkeringen van het Vervangingsfonds laten een daling zien van 63%.

Budget IPB (Integraal Personeelsbeleid)
De uitgaven t.l.v. dit budget stijgen met 21%.
 • Deze stijging wordt o.a. zichtbaar in: Arbeidsorganisatie (87%); Management (37%); Schoolspecifieke knelpunten (19%) en Nascholing (30%). Een daling van 19% zien we op de post Beloningsbeleid binnen dit budget.
 • Kosten van personeel inzake lief en leed worden steeds vaker ten laste van de rijksvergoeding gebracht i.p.v. ten laste van de verenigings- of stichtingsbaten. We zien een stijging van deze kosten binnen IPB met 18%. De personele kosten binnen de verenigings- of stichtingsexploitatie geven een daling van 29% te zien.
Budget ABB (Administratie, Beheer en Bestuur)
De uitgaven t.l.v. dit budget stijgen met 5%.
 • De kosten voor administratie, beheer en bestuur stijgen met 4%. Deze stijging wordt naast de reguliere stijging veroorzaakt door de bijdragen aan de PO-Raad m.i.v. 2008 door een aantal van onze relaties.
 • Daarnaast stijgen de kosten voor verzekeringen binnen dit budget met 61%. Deze stijging wordt veroorzaakt door a.) het afsluiten van nieuwe verzekeringen en b.) de scholierenongevallenverzekering. Deze laatste verzekering werd voorheen ten laste van de ouderbijdragen geboekt, maar we zien dat relaties deze verzekering nu ten laste van de rijksexploitatie laten boeken. Relatief zijn deze kosten zodanig dat het op het stijgingspercentage van het totale budget ABB een extra stijging van 1% laat zien.

JOL (Jaarlijks onderwijsleerpakket)
Binnen het budget JOL zien we een stijging van 4%. In een specificatie zien we met name stijging onder taal, exacte vakken en beweging en expressie.

De daling van 7% onder OLP-diversen doet zich voor door het laten boeken van kosten voor schoonmaakmiddelen en schoolwas ten laste van schoonmaak binnen het budget JOG.

Taal11%
Exacte vakken8%
Kennisgebieden4%
Overige materialen3%
Beweging en expressie6%
Computers en audiovisueel materiaal1%
Administratie- en kopieerkosten0%
Diversen-7%
Totaal4%


JOG (Jaarlijks onderhoud gebouw)
Binnen het budget jaarlijks onderhoud zien we een stijging van de kosten met 33%. De stijging wordt o.a. veroorzaakt doordat een aantal relaties een voorziening gebouwonderhoud hebben ingericht, waarbij kosten welke niet zijn opgenomen in de meerjarenbegroting volledig ten laste van de exploitatie van het desbetreffende jaar komen.

Budget JOG (Jaarlijks onderhoud gebouw, verbruikerslasten)
De verbruikerslasten stijgen in 2008 met 2% t.o.v. 2007. De daling van de kosten voor verwarming wordt veroorzaakt door de keuze voor andere energieleveranciers. De kosten voor huur lokaliteiten geven een
stijging van 13% te zien t.o.v 2007.

Tuinonderhoud-20%
Elektriciteit5%
Verwarming-4%
Water9%
Schoonmaakonderhoud3%
Publiekrechtelijke heffingen6%
Huur lokaliteiten13%
Totaal2%


Budget SOK (Schoolondersteuningskosten)
Binnen het budget Schoolondersteuningskosten zien we een stijging van 14%.
We zien een daling van 10% in de kosten voor Medezeggenschap decentraal. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de kosten van cursussen en trainingen in 2007.
Voor Culturele Vorming zien we een stijging van 21% welke samenhangt met de besteding van ontvangen subsidies voor cultuureducatie. Daarnaast zien we een stijging van de schoolactiviteiten met 20%. Kosten die voorheen ten laste van de ouderbijdragen geboekt werden, komen steeds vaker ten laste van de rijksexploitatie. De kosten voor personele zaken stijgen met 37%. Deze kosten voor werving en selectie van personeel werden in 2007 dikwijls ten laste van het budget IPB geboekt.
De kosten voor onderwijsbegeleiding zijn met 41% gestegen. Het betreffen o.a. de kosten van grensverkeer aan Zorgfederaties en kosten voor schoolbegeleidingsdiensten.

Medezeggenschap decentraal-10%
Culturele vorming21%
Schoolactiviteiten20%
Personele zaken37%
Bureaukosten algemeen5%
Telefoonkosten-1%
Abonnementskosten8%
Porti-11%
Onderwijsbegeleiding41%
Reiskosten dienstreizen-2%
Totaal14%


Budget JIT (Jaarlijks ICT)
Hier vindt een stijging plaats van 6%. De kosten voor ICT-beheer en de jaarlijkse kosten voor software en licenties laten de grootste stijgingen zien. Daartegenover zien we een daling bij de jaarlijkse kosten van cliënts.

Budget JEU (Jaarlijks Meubilair)
De jaarlijkse kosten inzake meubilair stijgen met 6%.

Afschrijvingslasten 2008
De afschrijvingslasten stijgen in 2008 met 12% t.o.v. 2007. 
 • De afschrijvingen op OLP-methoden stijgen met 11%.
 • De afschrijvingen inzake gebouwonderhoud stijgen met 10%, o.a. door de stijging van 28% op de dotaties aan de voorziening gebouwonderhoud.
 • De afschrijvingen meubilair stijgen met 10%. 
 • De afschrijvingen inzake ICT stijgen met 15% o.a. door de investeringen inzake digitale schoolborden.
Budget VAC (Verenigings-/Stichtingsactiviteiten)
De daling van 6% binnen dit budget wordt met name veroorzaakt door het verantwoorden van bestuurs- en personeelskosten binnen de budgetten in de rijksexploitatie.
De cijfers per leerling kunt u vinden op onze internetsite met behulp van uw inlogcode. U kunt deze cijfers tevens vinden in de begrotingsmodellen voor het jaar 2010.