Nieuws

Beloningsmaxima bestuurders in onderwijs

Minister Van Bijsterveldt heeft de Tweede Kamer op 25 november 2011 geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met de verschillende onderwijssectoren over de beloningsmaxima van bestuurders in het onderwijs. Tijdens deze overleggen zijn wederzijds argumenten gewisseld. Na een zorgvuldige afweging achten de bewindslieden van OCW de volgende beloningsmaxima aanvaardbaar en verdedigbaar: voor het PO maximaal €161.000, voor het VO €179.000, voor het MBO/HBO €194.000 en voor het wetenschappelijk onderwijs €223.666.

Voor de sector primair onderwijs is het bezoldigingsmaximum met 5 procent verhoogd. Hiermee is de maximale beloning van een bestuurder in de sector PO meer in evenwicht met de sector VO. Dit doet recht aan de ontwikkelingen in de sector PO. De verplichting van besturen in het basisonderwijs om te zorgen voor opvang vóór, tussen en na schooltijden, vraagt om verregaande strategische samenwerking met organisaties voor kinderopvang. Bovendien wordt van besturen in de sector PO geëist dat ze in het kader van de voorschoolse educatie samenwerken met kinderdagopvang en peuterspeelzaal om een samenhangend aanbod van voor- en vroegschoolse educatie tot stand te brengen. Dit vraagt om strategische vernieuwing en ontwikkeling van de sector. Met een bezoldigingsmaximum van €161.000 blijft een goede aansluiting met het loongebouw van de sector PO behouden.

De sectororganisaties hebben zich bereid verklaard om de sectorale bezoldigingsnorm vorm te geven in salarisklassen. Dit betekent dat de maximumbeloning niet voor alle onderwijsbestuurders bereikbaar zal zijn, maar bijvoorbeeld afhankelijk is van de schaalgrootte en het soort bestuur. Bron: Rijksoverheid