Nieuws

Beloning bestuurders

Bevoegd gezagsorganen in het primair en voortgezet onderwijs konden tot voor kort volstaan met een collectieve opgave van de bezoldiging van het bestuur in het jaarverslag. Voor deze sectoren was in het Controleprotocol 2009 een uitzondering op de Regeling jaarverslaggeving onderwijs opgenomen. Deze uitzonderingsbepaling is opgeheven. Niet alleen uit oogpunt van uniformiteit in alle onderwijssectoren, maar ook omdat gebleken is dat de jaarverslagen over 2008 onvoldoende inzicht bieden in de beloningen van individuele bestuurders en toezichthouders.
Het Controleprotocol 2009 is daarom op dit punt aangepast. Er staat in dat voortaan van alle onderwijssectoren een naamsgewijze opgave van de bezoldiging wordt gevraagd. Bevoegd gezagsorganen geven de bestuurdersbezoldiging op met formulier A.1.8. (bijlage bij het jaarverslag) en/of op elektronische wijze met de elektronisch financiële jaarrekening (efj). Dit geldt ook voor bestuursvormen die geen college van bestuur en/of een raad van toezicht kennen. Wanneer het college van B&W als bestuur van openbare scholen optreedt, hoeft de bezoldiging van deze leden niet te worden opgenomen. Als het bestuur van een openbare school gedelegeerd is naar een bestuurscommissie, dan geldt de verantwoordingsplicht wel.

Op de website van DUO-CFI vindt u de definities van de begrippen ‘bestuurder’ en ‘bezoldiging’, zoals deze voor het Jaarverslag 2009 worden gehanteerd. Op deze website, en op de site van de Inspectie van het Onderwijs, is ook het aangepaste Controleprotocol 2009 te vinden.
Bron: www.minocw.nl