Nieuws

Beleidsregel financiële sancties

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op grond van de onderwijswetten de bevoegdheid financiële sancties op te leggen aan schoolbesturen. Onrechtmatig verkregen of onrechtmatig bestede bekostiging of subsidie wordt in beginsel volledig teruggevorderd. Bij het niet naleven van wettelijke voorschriften door scholen kan de minister een percentage van de maandelijkse bekostiging opschorten en/of inhouden. De beleidsregel financiële sancties, die op 1 juli 2012 in werking is getreden, beschrijft op hoofdlijnen hoe de minister voortaan met deze bevoegdheden omgaat.

Deze beleidsregel biedt veel ruimte voor maatwerk. Behalve de hoogte van de financiële sancties, beschrijft de beleidsregel ook de procedurele stappen en randvoorwaarden voor het opleggen van een sanctie en de bevoegdheden van de Onderwijsinspectie op dit punt. De beleidsregel gaat uit van het opschorten/inhouden van de maandelijkse bekostiging met 15 procent door de inspectie (namens de minister) bij het niet naleven van de wettelijke voorschriften. Voordat de inspectie overgaat tot inhouding wordt in beginsel eerst opgeschort. Het inhouden met een hoger percentage dan 15 procent (30 procent en in het uiterste geval 100 procent) blijft voorbehouden aan de minister. Een hoger percentage kan bijvoorbeeld worden toegepast bij het stelselmatig niet naleven van wettelijke voorschriften of als wettelijke voorschriften met betrekking tot de onderwijskwaliteit niet worden nageleefd.

Sanctiebeleid is sluitstuk
Uiteraard wordt niet zomaar overgegaan tot dergelijke sanctiemaatregelen. Het sanctiebeleid is het sluitstuk van de mogelijkheden om schoolbesturen aan te spreken als zij in gebreke blijven. Als de inspectie een tekortkoming constateert, krijgt de school eerst de gelegenheid om die tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen. Het handhavingsbeleid is bedoeld om een gedragsverandering te bewerkstelligen bij een instellingsbestuur dat één of meer wettelijke voorschriften heeft overtreden.

Geïntegreerd toezicht
De beleidsregel hangt samen met de invoering van geïntegreerd toezicht en de bevoegdheden van de inspectie om een slagvaardiger sanctiebeleid te voeren. Ook de wijzigingen van de Wet op het onderwijstoezicht, waaruit de beleidsregel voortvloeit, zijn op 1 juli 2012 in werking getreden. Bron: Rijksoverheid