Nieuws

Bekostiging personeel PO 2014–2015

Binnenkort wordt de Regeling bekostiging personeel voor het schooljaar 2014-2015 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee maakt het ministerie van OCW bekend met welke prijzen er voorlopig op de verschillende onderdelen wordt gerekend in de bekostiging van personeel en de ondersteuning van leerlingen in het komend schooljaar. De prijsaanpassingen die in deze regeling voor het schooljaar 2014-2015 zullen zijn verwerkt, betreffen alleen de positieve bijstellingen voor het functiemixbudget die volgen uit het Actieplan Leerkracht.

In het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) zijn met sociale partners in de Stichting van het Onderwijs afspraken gemaakt over extra investeringen voor onder andere het scheppen van 3000 extra banen voor jonge leraren, het bieden van meer ruimte voor professionele ontwikkeling en het verlagen van de werkdruk. Ook in het Begrotingsakkoord dat eind vorig jaar is overeengekomen tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn nieuwe investeringen vanaf 2015 in het vooruitzicht gesteld voor het primair onderwijs. Deze middelen zijn nog niet verwerkt in de regeling, omdat er eerst afspraken moeten worden gemaakt over modernisering van de arbeidsvoorwaarden en er een sectorakkoord moet worden gesloten, voordat het extra geld beschikbaar komt. 

Meer duidelijkheid
Pas als aan de voorwaarden voor het vrijkomen van de extra middelen is voldaan en als duidelijk is hoe en wanneer er extra geld beschikbaar komt, kunnen de prijzen door OCW worden bijgesteld. Naar verwachting is hierover later dit jaar meer duidelijkheid. OCW zal hier uiteraard over berichten. Het navenant bijstellen van de personele bekostiging gebeurt daarna, bij het eerstvolgende moment van bijstelling van de prijzen voor schooljaar 2014-2015. Voor schoolbesturen is het daarom zaak om de besluitvorming over de NOA-middelen en de investeringen uit het Begrotingsakkoord nauwlettend te volgen voor het bepalen van de eigen financiële ruimte voor extra investeringen in de kwaliteit van het onderwijs.

(Bron: Nieuwsbrief Primair Onderwijs nr. 84 Ministerie van OCW)