Nieuws

Bekostiging 2015

In 2015 verandert veel in de bekostiging van het primair onderwijs. Hieronder volgt een kort overzicht van de wijzigingen.

Materieel 2015
Per 1 januari is de materiële bekostiging verhoogd in verband met de doordecentralisatie van het buitenonderhoud. Dit is nog in de begrotingen voor 2015 verwerkt. Sommige besturen komen daarnaast nog in aanmerking voor een overgangsbekostiging.

Personeel 2014-2015
In december 2014 is een bijzondere bekostiging personeel ontvangen van € 11,35 per leerling. Deze wordt verdeeld over schooljaar 2014-2015 (dus € 6,62 per leerling voor 2015).
In februari is de personele bekostiging voor schooljaar 2014-2015 met terugwerkende kracht aangepast. In de begroting voor 2015 is op basis van een berekening van de PO-raad meestal een bedrag van € 60 tot € 80 per leerling opgenomen. In de praktijk blijkt dit minimaal € 80 te zijn voor grote scholen tot over de € 100 per leerling voor kleine scholen.

Personeel 2015-2016
In april is de voorlopige personele bekostiging voor schooljaar 2015-2016 gepubliceerd. In de begroting voor 2015 is op basis van een berekening van de PO-raad meestal een bedrag van € 120 tot € 140 per leerling opgenomen en daarnaast is de prestatiebox ook begroot voor de komende schooljaren.
De Prestatiebox-regeling is inmiddels verlengd tot 2020: hierin ontvangen de scholen middelen voor talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen. Deze ambities staan in het Nationaal Onderwijsakkoord. De Prestatiebox zal voor schooljaar 2015-2016 lager uitvallen (circa € 78 per leerling in plaats van € 1.986 + € 90 per leerling). Door de aanpassing van de reguliere personele bekostiging en personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt de totale stijging van de personele bekostiging over schooljaar 2015-2016 minimaal € 145 per leerling voor grote scholen tot ruim € 185 per leerling voor kleine scholen.
De regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen is beëindigd. Dit bedrag is toegevoegd aan het basisbedrag van de bekostiging van het personeels- en arbeidsmarktbeleid voor alle basisscholen. 

Prijsaanpassingen
De prijsaanpassingen voor 2015 betreffen de investeringsafspraken uit het NOA en uit het begrotingsakkoord 2014. Zoals gebruikelijk is de loonbijstelling voor 2015 conform de referentiesystematiek nog niet in de prijzen verwerkt: omdat het kabinet hierover pas in het kader van de voorjaarsnota beslist, kan een verwerking in de prijzen pas aan het begin van het komende schooljaar plaatsvinden. De opslag voor het Vervangingsfonds en het Participatiefonds is ongewijzigd.

In de voorjaarsrapportages zullen wij u informeren over het effect van de genoemde aanpassingen voor uw school.