Nieuws

Bedragen landelijke gemiddelde personeelslast 2010 VO

De Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2010 is gepubliceerd op de site van DUO-CFI.

In deze regeling worden de gemiddelde personeelslast (gpl)-bedragen per 1 januari 2010 vastgesteld. Enerzijds heeft dit te maken met de toevoeging van extra middelen ten behoeve van de verdere inkorting van carrièrelijnen en de invoering van de landelijke functiemix, dit in het kader van het Convenant Leerkracht van Nederland en van de faciliteiten voor werkzaamheden voor het georganiseerd overleg en voor vakbondswerkzaamheden (G.O.- en vakbondsfaciliteiten) als gevolg van de afspraken die destijds bij de decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden zijn gemaakt. Anderzijds in verband met een taakstelling op de vervangings- en wachtgeldkosten. De regeling aanpassing en vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2008 en 2009 wordt als gevolg hiervan gelijktijdig ingetrokken.

Afhankelijk van besluitvorming van het kabinet over de definitieve kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2010 (incl. sociale werkgeverslasten) kunnen deze bedragen per 1 januari 2010 nog wijzigen. In het voorjaar van 2010 wordt hierover meer duidelijkheid verstrekt.

1. Voor de directie bedraagt per 1 januari 2010 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats:
a. € 80.539,10 voor schoolsoortgroep 1;
b. € 96.124,06 voor schoolsoortgroep 2;
c. € 95.098,03 voor schoolsoortgroep 3; en
d. € 92.374,96 voor schoolsoortgroep 4.

2. Voor de leraren bedraagt per 1 januari 2010 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats:
a. € 71.345,08 voor schoolsoortgroep 1;
b. € 80.915,05 voor schoolsoortgroep 2;
c. € 76.962,05 voor schoolsoortgroep 3; en
d. € 73.243,43 voor schoolsoortgroep 4.

3. Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 januari 2010 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 42.230,35, ongeacht de schoolsoortgroep.