Nieuws

Algemeen overleg onderwijshuisvesting

Tijdens een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 18 mei 2010 heeft minister Rouvoet aangegeven dat hij scholen wil helpen om oplossingen te vinden voor knelpunten met betrekking tot de onderwijshuisvesting. Het overleg ging over het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de uitgaven van schoolbesturen aan huisvesting (informatie over dit onderzoek en de reactie van de minister vindt u in de Nieuwsbrief PO van 8 april 2010).

Het onderzoek van de inspectie toont aan dat een deel van de scholen rijksbekostiging uitgeeft aan huisvesting, omdat de gemeente niet voorziet in de betreffende huisvestingsbehoefte. Dit is wettelijk niet toegestaan en ook ongewenst, omdat dit ten koste gaat van het geld dat bestemd is voor het bieden van onderwijs van goede kwaliteit. Dit wil niet zeggen dat het knelpunt dat schoolbesturen ervaren niet reëel is. De minister heeft aangegeven dat hij dit knelpunt wil oplossen in overleg met schoolbesturen, gemeenten en de minister van Binnenlandse Zaken. Tot die tijd zet de minister het eerder aangekondigde genuanceerde sanctiebeleid voort. De minister zal de schoolbesturen hierover in een brief informeren.

Het gemeentefonds
In het overleg met de Kamer kwam ook naar voren dat gemeenten macro circa € 300 miljoen minder hebben begroot om uit te geven aan onderwijshuisvesting dan in het gemeentefonds beschikbaar is. Het ministerie van Binnenlandse Zaken doet hier samen met OCW onderzoek naar. Dit onderzoek wordt gecombineerd met een onderzoek naar de kwaliteit van de schoolgebouwen.

Een derde thema dat aan de orde kwam, is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen schoolbesturen en gemeenten. De politieke partijen verschilden van opvatting over de wenselijkheid om deze scheiding van verantwoordelijkheden en budgetten overeind te houden ofwel samen te voegen. Mede gezien de demissionaire status van het kabinet zijn hierover geen nadere afspraken gemaakt.

Bron: Ministerie van OCW