Nieuws

Actualiteiten: begrotingsakkoord

Een akkoord over bezuinigingen van ongeveer € 12 miljard op de begroting van 2013. Dat was het resultaat in april na besprekingen tussen de regerende partijen CDA en VVD en de fracties van D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Wij lichten de besparingen op het gebied van werk en inkomen voor u eruit.
Wat zijn de gevolgen voor pensioen, arbeidsmarkt en salarissen?
De afspraken over werk en inkomen

In het begrotingsakkoord zijn de volgende afspraken gemaakt op het gebied van werk en inkomen:
 
AOW-leeftijd stijgt vanaf 2013
De pensioengerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. De eerste stap wordt al volgend jaar, in 2013, gezet. Dan gaat de AOW-leeftijd met 1 maand omhoog. In de jaren erna gaat de AOW-leeftijd in stappen verder omhoog. De pensioengerechtigde leeftijd schuift daarmee op naar 66 jaar in 2019, en verder naar 67 jaar in 2024. Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. In het pensioenakkoord van vorig jaar was eerder afgesproken dat de pensioenleeftijd pas in 2020 met 1 jaar zou stijgen naar 66.
Beperking ontslagvergoeding

Werkgevers gaan de eerste 6 maanden van de WW-uitkering van werknemers betalen. Ook wordt de ontslagvergoeding beperkt en worden ontslagprocedures vereenvoudigd. De duur en omvang van de WW blijven hetzelfde als voorheen. Om de arbeidsmarkt flexibeler te maken worden (om)scholing en werk-naar-werktrajecten gestimuleerd, onder andere door de ontslagvergoeding in te zetten voor (om)scholing. Verder wordt de maximale duur van de wachtgeldregeling voor politici even lang als de periode dat iemand WW ontvangt.
Lonen stijgen voorlopig niet

Lonen worden gematigd. De salarissen van ambtenaren stijgen dit jaar en volgend jaar niet. Ook in de marktsector wordt loonmatiging bevorderd doordat loonstijgingen zwaarder worden belast. Deze maatregel geldt niet voor personeel in de zorg en voor mensen die een uitkering ontvangen. Hogere inkomens worden daarnaast in 2013 tijdelijk extra belast met een crisisheffing voor de werkgever. De werkgeversheffing op excessieve bonussen wordt verhoogd van 30% naar 75%.
Afschaffing onbelaste reiskosten

De belastingvrije reiskostenvergoeding wordt afgeschaft. Dat geldt voor zowel voor woon-werkverkeer als voor zakelijke reizen die met de auto of met het openbaar vervoer worden gemaakt. De overheid wil mensen daarmee stimuleren dichter bij hun werk te gaan wonen. Dit betekent echter wel dat de school wordt opgezadeld met extra werkgeverslasten zolang er geen nieuwe Onderwijs CAO is afgesloten. Hierin is namelijk opgenomen dat de werknemer recht heeft op een reiskostenvergoeding.