Nieuws

Aanpassing regeling personele bekostiging 2012-2013 en 2013-2014

2012-2013 Aan de bekostiging is een bedrag toegevoegd voor professionalisering van schoolleiders, conform afspraken in de CAO 2013. Voor de laatste 7 maanden van het schooljaar 2012–2013 ontvangt het bevoegd gezag een bedrag van € 1.412 per school t/m 97 leerlingen of € 2.824 bij een leerlingaantal hoger dan 97. 2013-2014 De bekostigingsbedragen voor schooljaar 2013-2014 zijn marginaal verhoogt ten opzichte van 2012-2013, vooral in verband met de doorwerking van het actieplan LeerKracht. Alleen het bedrag voor personeels- en arbeidsmarktbeleid is verlaagd met 2,14% in verband met bezuinigingen in het begrotingsakkoord. Vanaf 2013-2014 is de extra bekostiging voor professionalisering van schoolleiders opgenomen in het vaste bedrag voor schoolleiders: € 2.170 t/m 97 leerlingen en € 4.340 groter dan 97 leerlingen. En de Prestatiebox is met  ingang van schooljaar 2013-2014 opgenomen in de regeling personele bekostiging. De bedragen voor professionalisering zijn verhoogd, voor opbrengstgericht werken is het bedrag licht gedaald. De totale personele bekostiging voor schooljaar 2013-2014 zal dus hoger uitvallen dan begroot. Er volgt na het voorjaarsoverleg nog een aanpassing van de GPL die van invloed is op de bekostiging over beide schooljaren.