Nieuws

Aanpassing bekostiging materiële instandhouding (MI) als gevolg van groei 2010

Een school heeft recht op toekenning van extra vergoeding voor de materiële instandhouding als het aantal leerlingen op 1 maart 2010 met tenminste 13 leerlingen is toegenomen ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 oktober 2009,verhoogd met 3 procent van het aantal leerlingen op 1 oktober 2009. De uitkomst wordt naar beneden afgerond op een geheel getal. Een school die bijvoorbeeld op 1 oktober 2009 een leerlingenaantal van 250 had, komt in aanmerking voor extra vergoeding op het moment dat de school op 1 maart 2010 (250 x 1,03 + 13 = 70,5 =) 270 leerlingen of meer telt. Indien de teldatum valt op een dag waarop geen onderwijs wordt gegeven, worden op de eerstvolgende schooldag de leerlingen geteld, die op de teldatum stonden ingeschreven. Voor de telling van 1 maart 2010 moet gebruik gemaakt worden van het formulier 50215. Dit formulier is via www.ocwduo.nl e downloaden en uit te printen. U kiest daarvoor sector ‘Primair Onderwijs’ en klikt vervolgens in het menu op ‘Formulieren’. Hier kunt u het formulier voor de 1 maarttelling selecteren.
Om voor een tijdige aanpassing van de vergoeding in aanmerking te komen moet het telformulier vóór 16 maart 2010 worden ingediend. De datum van de poststempel is hierbij doorslaggevend.

Het formulier moet ondertekend worden door het bevoegd gezag en gestuurd worden naar:

DUO
Eenheid Bekostiging
Postbus 606
2700 ML  ZOETERMEER

De ontvangst van het formulier wordt binnen een week bevestigd. Wanneer de school op basis van de telling van 1 maart 2010 recht heeft op een hogere bekostiging dan het op basis van de telling van         1 oktober 2009 vastgestelde bedrag, wordt de bekostiging aangepast. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010. Vóór 1 mei 2010 wordt de vergoeding nader vastgesteld. De aangepaste bekostiging wordt verstrekt in de maanden mei tot en met december 2010.

De door de school verstrekte telgegevens worden in de maand maart 2010 verwerkt en vervolgens op het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT) aan het bevoegd gezag teruggemeld. Dit overzicht zal, bij tijdige indiening van het telformulier, uiterlijk op 7 april 2010 door DUO worden verzonden. U dient dit formulier door te sturen naar Concent. Het formulier maakt deel uit van de jaarlijkse controle door de instellingsaccountant. Het OGT dient u te controleren op een juiste verwerking van uw opgave. Eventuele correcties dient u duidelijk herkenbaar op een kopie van dit overzicht aan te geven. Om te kunnen garanderen dat de vergoeding wordt aangepast dient u de correcties binnen 14 dagen na ontvangst van het papieren formulier OGT op te sturen. Als de gegevens op het overzicht juist zijn, wordt dit overzicht opgeslagen in de administratie van de school en hoeft in dat geval niet naar DUO gestuurd te worden.