Nieuws

Aanleveren financiële stukken 2009

Het einde van het jaar betekent onder andere het treffen van voorbereidingen ten behoeve van het opstellen van de jaarrekeningen in overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in de RJ-richtlijnen (RJ 660.403). De besturen en directies ontvangen in december per mail een lijst van stukken die nodig zijn voor het samenstellen van deze jaarrekening.
Wij verzoeken u de gevraagde stukken vóór de datum, aangegeven op de u toegezonden planning voor de jaarrekening 2009, ons te doen toekomen.
Het niet voldoen aan tijdige toezending van de benodigde stukken kan zowel consequenties hebben voor de in de planning gestelde termijnen als ook in kostenopzicht. Wij hebben namelijk vooraf tijd gereserveerd van de accountant ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2009.

Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk het betalingsverkeer dat nog dit jaar betaald moet worden uiterlijk 16 december aanstaande aan te leveren. Facturen die door u ontvangen worden in 2010, maar nog betrekking hebben op 2009, graag zo spoedig mogelijk doorsturen naar Concent.
De eerste drie weken van 2010 worden gebruikt om alle bij ons aangesloten administraties zo volledig mogelijk te maken, zodat op onze site onder ‘exploitatie’ een weergave van de baten en kosten wordt gepresenteerd op basis van de op dat moment aangeleverde gegevens.