Diensten

Juridische diensten

Scholen hebben regelmatig behoefte aan juridische ondersteuning, op tal van terreinen. Op de volgende gebieden biedt Concent juridische begeleiding:

Arbeidsrechtelijke zaken

 • Advisering over toepassing Onderwijs-cao’s
 • Opstellen en toetsen van arbeidsovereenkomsten
 • Opstellen en toetsen van reglementen: ziekteverzuim, privacy, internet- en emailgebruik, seksuele intimidatie
 • Advisering over payrolling of uitzendconstructies

Collectief arbeidsrecht

 • Advisering en belangenbehartiging bij onderhandelingen met vakorganisaties (DGO)
 • Advisering en ondersteuning bij onderhandelingen met medezeggenschapsorganen over arbeidsvoorwaardenbeleid, reorganisaties en sociale plannen

Conflicten met personeelsleden

 • Opleggen van ordemaatregelen: schorsing
 • Opleggen van disciplinaire maatregelen: plichtsverzuim
 • Ontslag: wederzijds goedvinden, ontbinding via de Kantonrechter, regulier ontslag eventueel gevolgd door de gang naar de Commissie van Beroep of de bezwaarschriftencommissie en de bestuursrechter
 • Zieke werknemer werkt onvoldoende mee aan re-integratie

Reorganisaties en inkrimping

 • Opstellen bestuursformatieplan
 • Bepalen welke werknemers boventallig zijn
 • Herplaatsing of ontslag

Bestuursrechtelijke zaken

 • Bezwaar- en beroepszaken in geval van een negatieve beslissing van het Vervangingsfonds of het Participatiefonds
 • Bezwaar- en beroepsprocedure indien (ex)werknemer onterecht een WW-uitkering toegekend heeft gekregen

Oplossen van conflicten

De juridische dienstverlening van Concent is waar mogelijk gericht op het voorkomen van conflicten. Waar reeds conflicten zijn ontstaan is de insteek deze door minnelijk overleg op te lossen. Dat lukt uiteraard niet altijd. De jurist van Concent staat u dan bij in de noodzakelijke juridische en gerechtelijke procedures.

Onze juridische dienstverlening kenmerkt zich door het geven van duidelijkheid in ondoorzichtige situaties. De jurist maakt een analyse van de situatie en bespreekt de verschillende mogelijkheden met u.

Gebruik maken van onze juridische diensten

U kunt op twee manieren gebruik maken van de juridische dienstverlening van Concent:

 • In abonnementsvorm: voor een vast bedrag per jaar kunt u een abonnement nemen op de juridische helpdesk. U kunt bij de helpdesk vragen stellen waarvoor de jurist redelijkerwijs niet meer dan een uur nodig heeft om het antwoord te formuleren. Uw vraag wordt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, per e-mail of telefoon beantwoord. Het abonnementstarief is gebaseerd op het aantal scholen binnen uw organisatie.
 • Op uurbasis: voor complexere of meer omvangrijke zaken kunt u onze jurist inhuren. Wij hanteren hierbij een uurtarief van € 100,= exclusief BTW.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Bleijenburg, directeur Concent. Ga naar contact.