Met terugwerkende kracht 2% loonsverhoging voor schoolbestuurders – PO/VO

Er komt één gezamenlijke cao voor bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs met een algemene loonsverhoging van 2% die met terugwerkende kracht moet worden toegepast per 1 januari 2021. Daarover is net voor de kerst een onderhandelingsakkoord bereikt. 

De cao-onderhandelingen zijn gevoerd tussen de VTOI-NVTK, die de toezichthouders vertegenwoordigt, en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB). Dit resulteerde deze week in een onderhandelingsakkoord over een algemene verhoging voor 2021, één nieuw geïntegreerd loongebouw en harmonisatie van verschillende arbeidsvoorwaarden uit de twee bestaande cao’s, de CAO Bestuurders PO 2020 en de CAO Bestuurders VO 2020. 

Dit is de eerste grote stap naar één cao voor alle bestuurders in het funderend onderwijs. Afgesproken is dat nog deze maand de twee bestaande cao’s worden verlengd met toekenning van de algemene verhoging voor 2021 en dat daarna, begin 2022, het proces naar één gezamenlijke cao wordt afgerond. 

De onderhandelaars leggen het akkoord nu ter beoordeling voor aan de leden.

Meer informatie op de websites van de VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders.

Bereikbaarheid Concent tijdens Kerst en Jaarwisseling

In verband met de komende feestdagen is ons kantoor in de periode van vrijdagmiddag 24 december 2021 vanaf 12:45
t/m vrijdag 31 december 2021 gesloten. Met ingang van maandag 03 januari 2022 zijn wij u vanaf 08:30 weer graag van dienst. 
Mochten er in deze periode spoedeisende zaken zijn, dan kunt u dit mailen naar spoed@concent.nl.

Nieuwsflits PO: Basisscholen week voor de kerstvakantie dicht

Basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs gaan vanaf maandag 20 december dicht. Voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijven de scholen wel open. Scholen mogen tot de kerstvakantie afstandsonderwijs geven, maar het hoeft niet. Uitgangspunt is dat de basisscholen op maandag 10 januari weer gewoon open kunnen. 

Dat heeft het kabinet op advies van het OMT besloten, nu er grote zorgen zijn over de opkomst van de omikronvariant, die zich snel verspreidt. Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de Kerstdagen begint, zouden kinderen dan onbewust hun oudere familieleden kunnen besmetten met een te hoge druk op de zorg tot gevolg. 

Bron: Ministerie OCW

Kwetsbaarheid door Log4j2-tool?

Er is een ernstige kwetsbaarheid aangetroffen in de veelgebruikte Log4j2-tool die gebruikt wordt voor het loggen van Java-applicaties. Vanaf het bekend worden van deze kwetsbaarheid hebben wij onderzoek gedaan naar onze systemen en ook navraag gedaan bij de leveranciers van de door Concent gebruikte systemen. Op dinsdagmorgen 14/12 hebben wij het laatste uitsluitende bericht gehad van één van onze softwareleveranciers. Wij kunnen de conclusie trekken dat voor zover nu bekend genoemde kwetsbaarheid niet van toepassing is op de door Concent gebruikte systemen. Dit geldt in het bijzonder ook voor de van AFAS betrokken software. Wij blijven de informatie op dit vlak evenwel actief volgen.

Pensioenpremie blijft gelijk in 2022

De pensioenpremie blijft volgend jaar gelijk aan die van dit jaar. Ondanks eerder bericht dat de premie zou stijgen, blijft deze voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen 25,9%. De financiële positie van ABP laat niet toe dat de pensioenen verhoogd worden in 2022. Het bestuur van ABP heeft dit besloten.

Waarom blijft de premie stabiel in 2022?
De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft, met 25,9%, dus gelijk aan de premie van dit jaar. In 2020 besloot het ABP de premie in 3 jaar stapsgewijs te verhogen, omdat lagere rendementen werden verwacht. Maar de sociale partners hebben ABP gevraagd om de premie te faseren, zodat deze stabieler kan blijven, in aanloop naar het nieuwe pensioencontract. Zo wordt de geplande premieverhoging voor 2022 gecompenseerd in 2023 wanneer de VPL-premie (Vut, Prepensioen en Levensloop) vervalt. Daardoor hoeft de premie voor 2022 niet te stijgen. Hierdoor valt de premie voor volgend jaar lager uit dan de prognose die wij u in juli gaven.

Geen verhoging pensioenen in 2022
ABP kan de pensioenen van werknemers en gepensioneerden in 2022 niet mee laten groeien met de prijsontwikkeling. De prijzen stegen met 2,4% in de periode september 2020 tot en met september 2021. De beleidsdekkingsgraad ligt met 100,3% (31 oktober 2021) onder de 110% die nodig is om de pensioenen geleidelijk te mogen verhogen.

De kans op een pensioenverlaging in 2022 is gelukkig nihil; de actuele dekkingsgraad op 31 december 2021 ligt naar verwachting ruim boven de benodigde ondergrens. ABP blijft van mening dat er in de komende periode geen onnodige verlaging van pensioenen moet plaatsvinden tot de invoering van het nieuwe pensioencontract.

Advies verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2022
Het verantwoordingsorgaan van ABP adviseerde negatief over het premie- en indexatiebesluit. De stemmen staakten: 20 leden adviseerden positief, 20 leden adviseerden negatief en 6 leden onthielden zich. Bij het staken van stemmen is het advies van het VO negatief, zo zegt het reglement. Als argumentatie om negatief te adviseren zijn door meerdere leden van het verantwoordingsorgaan (deels) verschillende overwegingen gegeven. Andere leden van het verantwoordingsorgaan hebben aangegeven de argumenten van het bestuur te kunnen volgen en alles afwegend te komen tot een positief advies.

Bron: ABP

Wet vrijwillige ouderbijdrage

Op 1 augustus 2021 is de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage in werking getreden. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en extra onderwijsprogramma’s zoals bij het tweetalig onderwijs.
Door de wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen voor wie geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma.

Schoolgids
Het is belangrijk dat ouders en verzorgers op de hoogte zijn van het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Daarom is in de wet ook bepaald dat scholen expliciet in de schoolgids moeten vermelden dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Vrijwillige ouderbijdrage en sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen ouders om een vrijwillige bijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor een schoolreisje of sportdag. Vanaf 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen aan deze extra activiteiten kunnen meedoen. Ook als hun ouders niet meebetalen. Voor sponsoring gelden gedragsregels voor de school.

Vrijwillige ouderbijdrage scholen
De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Het schoolbestuur stelt vast hoe hoog deze bijdrage is. Het schoolbestuur bepaalt ook waaraan de school de ouderbijdrage besteedt. De medezeggenschapsraad van de school moet hiermee instemmen.
Voor het middelbaar beroepsonderwijs gelden andere regels rond de vrijwillige bijdrage. Scholen besteden de bijdrage aan extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma om. Bijvoorbeeld een schoolreisje, kerstdiner of sportdag. Informatie over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage moet in de schoolgids staan.

Vanaf 2021: geen leerlingen meer uitsluiten van extra activiteiten
Vanaf 1 augustus 2021 mogen scholen niet langer leerlingen uitsluiten van uitjes, sportdagen of kerstdiners. Ze mogen een scholier geen gratis alternatieve activiteit aanbieden. Scholen vermelden dit nadrukkelijk in de schoolgids en het schoolplan.

Dit voorkomt dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige ouderbijdrage betalen, niet mee kunnen doen aan de extra activiteiten. Dit geldt ook voor:

  • bijles;
  • huiswerkbegeleiding;
  • examentraining;
  • langdurige extra activiteiten, bijvoorbeeld tweetalig onderwijs.

Lees meer in de brochure over de wetswijziging en de veel gestelde vragen over de vrijwillige ouderbijdrage.

Bron: Van Ree

Storing aanvragen VOG’s

Sinds 15 oktober is sprake van een storing bij E-Justis. Dit is de dienst die onder andere de aanvragen voor de Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) verwerkt. Als gevolg van deze storing geven veel van onze klanten aan dat zij voor de medewerkers die vanaf de genoemde datum in dienst zijn getreden, geen tijdige VOG in het personeelsdossier kunnen opnemen.

Sinds 2020 is in het onderwijscontroleprotocol opgenomen dat de accountant de tijdigheid van de VOG’s dient vast te stellen. VOG’s die te laat zijn, dienen in een verslag van bevindingen te worden gerapporteerd. Veel klanten maken zich zorgen over de impact van de storing op het aantal VOG’s dat aan DUO gerapporteerd moet worden als zijnde niet tijdig.

Het ministerie van OCW heeft inmiddels aangegeven dat werkgevers zelf mogen bepalen of zij medewerkers waarvan nog geen VOG ontvangen is, aan het werk laten gaan.

Ons standpunt is vooralsnog dat VOG’s die als gevolg van de storing niet tijdig ontvangen zijn, gewoon gemeld moeten worden, tenzij de Inspectie expliciet aangeeft dat hier sprake is van een uitzondering. Wel zullen wij in het verslag van bevindingen een toelichting opnemen, waarin wordt aangegeven welke VOG’s niet tijdig zijn als gevolg van de storing. Wij adviseren u om in uw administratie vast te leggen wat de oorzaak voor de vertraging van de VOG is.

Indien de Inspectie hier expliciet een ander standpunt over inneemt, zullen wij dit uiteraard met u delen.

Bron: Van Ree

Verwerking subsidies via penvoerder

Vanwege het toenemend aantal subsidies waarbij sprake is van toekenning aan samenwerkende onderwijsinstellingen binnen regio’s en waarbij gebruik wordt gemaakt van een penvoerder worden steeds vaker vragen gesteld over hoe om te gaan met de verwerking van subsidie. Het ministerie beschouwt de penvoerder als de instelling die integraal verantwoordelijk is voor uitvoering van de activiteiten en voor rechtmatige besteding van de subsidie.

Dit betekent dat de penvoerder naast de eigen ontvangsten en bestedingen ook alle ontvangsten en bestedingen van de deelnemende instellingen verantwoordt in ‘Model G’. De weergave in ‘Model G’ betreft daarmee een integrale verantwoording door de penvoerder van de betreffende subsidie. De instelling die de subsidie ontvangt via de penvoerder verantwoord de subsidie niet in model G. Vanwege de inrichtingsvrijheid van de administraties van instellingen kan OCW geen voorschriften geven over de wijze waarop instellingen een en ander verwerken in hun administratie.

Advies Van Ree Accountants:
Inkomsten uit een subsidie die dienen ter dekking van eigen bestedingen van de penvoerder van een subsidie worden door de penvoerder in de eigen staat van baten en lasten verwerkt. Subsidiebedragen die aan andere instellingen worden overgedragen, al dan niet nadat een verantwoording van de besteding is ontvangen, worden niet in de staat van baten en lasten van de penvoerder verwerkt. Deze verlopen alleen via de balans van de penvoerder. Wel wordt de verantwoording van de totale subsidie en alle bestedingen in Model G opgenomen.

Bron: Van Ree

Onderhandelaarsakkoord PO 2021: 2,25% loonsverhoging voor alle medewerkers

De PO-Raad, AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV Onderwijs, AVS en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in deze sector stijgt het loon met 2,25%. Over de 500 miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van salarissen in het primair onderwijs maken de PO-Raad en onderwijsvakbonden afspraken in de cao voor 2022.   

Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad: ,,In deze cao hebben de PO-Raad en vakbonden een loonsverhoging afgesproken voor alle medewerkers in het po voor 2021. Deze afspraak maakt het mogelijk om snel aan de slag te gaan met de volgende cao, waarin we serieus werk kunnen maken van het verkleinen van de salariskloof met het voortgezet onderwijs, iets waar de vakbonden en de PO-Raad al jaren voor strijden. Uiteraard zijn we als sector blij met de 500 miljoen die hiervoor beschikbaar is gesteld door het demissionaire kabinet. Met dit bedrag kunnen we de salarissen van leraren, schoolleiders en ondersteuners verbeteren. Daarmee maken we werken in het primair onderwijs aantrekkelijker en dat is cruciaal voor het bestrijden van het oplopende tekort aan leraren en schoolleiders.’’

De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord:   

  • De loonsverhoging van 2,25% gaat in vanaf 1 januari 2021 en wordt met terugwerkende kracht uitbetaald.   
  • De loonsverhoging geldt voor alle medewerkers in het primair onderwijs.  
  • De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
  • In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%.  

Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de achterbannen van de vakbonden en PO-Raad.  

500 miljoen voor verbetering salarissen   
De PO-Raad en vakbonden gaan meteen aan de slag met de onderhandelingen voor de cao voor 2022, waarin zij samen afspraken maken over de verdeling van de 500 miljoen die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor de verbetering van salarissen van alle medewerkers in het po. Zij hebben hierbij ook aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs, schoolleiders en het carrièreperspectief in de sector. Uitgangspunt is het manifest dat partijen samen in het voorjaar hebben opgesteld. Daarin hebben sociale partners gepleit voor het dichten van de salariskloof en geven zij aan een gelijkwaardige beloning toe te willen kennen aan functies die wat betreft zwaarte van taken en verantwoordelijkheden gelijkwaardig zijn aan het voortgezet onderwijs.   

Wil je meer weten over het onderhandelaarsakkoord?
Het onderhandelaarsakkoord is hier te lezen. Dit zijn de nieuwe salaristabellenvoor 2021. Ook heeft de PO-Raad een aantal veelgestelde vragen en antwoorden voor je op een rijtje gezet in de Q&A. 

Bron: PO-Raad

Aanvulling Concent op 12 oktober 2021
Zodra het onderhandelaarsakkoord definitief is, gaan wij over tot de uitvoering van deze wijzigingen. Voor medewerkers die nog in dienst zijn, zijn deze wijzigingen eenvoudig te verwerken. Medewerkers die in 2021 uit dienst zijn getreden, hebben ook recht op deze loonmaatregelen. Het streven is om met de salarisbetaling van november 2021 deze loonsverhoging met terugwerkende kracht te verwerken.

500 miljoen extra voor verbetering salarissen PO

De PO-Raad is zeer verheugd dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarmee structureel 500 miljoen euro beschikbaar komt voor de verbetering van de salarissen voor medewerkers in het primair onderwijs. Hiermee wordt een flinke stap gezet in het dichten van de salariskloof met het voortgezet onderwijs. De PO-Raad en onderwijsvakbonden pleiten samen al jaren voor een eerlijk salaris voor leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het po.

Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad: ,,Dit is goed nieuws voor medewerkers in het primair onderwijs. Met deze stap van het kabinet kunnen de PO-Raad en onderwijsvakbonden serieus iets doen aan een eerlijk salaris en de salariskloof met het voortgezet onderwijs. Daarmee wordt werken in het po aantrekkelijker en dat is cruciaal voor het bestrijden van het oplopende leraren- en schoolleiderstekort in de sector.”

Sociale partners nu aan zet 
Afgelopen week gingen de PO-Raad en vakbonden met elkaar om tafel om de cao-onderhandelingen te hervatten. Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen sociale partners (PO-Raad en onderwijsvakbonden) afspraken maken in de cao over de besteding van deze extra middelen. Op deze manier komt het direct ten goede aan het salaris van leraren, directeuren en ondersteunend personeel. Het is belangrijk dat gelijkwaardige functies in het po en vo een gelijkwaardig salaris krijgen.  

De PO-Raad hoopt dat deze aandacht voor het primair onderwijs de opmars is naar meer structurele investeringen van een nieuw kabinet zodat de belangrijkste knelpunten in het po, bijvoorbeeld op het gebied van schoolgebouwen en kansengelijkheid, de komende jaren kunnen worden aangepakt. 

Bron: PO-Raad