Aanpassing pensioenregels per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 veranderen er landelijk een aantal zaken binnen de vervroegde opname van pensioen. Medewerkers kunnen vanaf 1 juli maximaal 10 jaar voor de op dat moment vastgestelde pensioenleeftijd met pensioen gaan. Tevens komt de intentieverklaring die voorheen getekend moest worden bij vervroegde opname te vervallen. De wettelijke regels rondom beperkingen rondom het werken naast het deeltijdpensioen komen ook te vervallen. Werknemers kunnen nu zonder bezwaar betaald werken naast hun (deeltijd) pensioen.

 

ABP
Daar waar de wettelijke regel van vervroegde opname nu 10 jaar is, kan bij het ABP deze vervroegde opname pas vanaf 60 jarige leeftijd. De intentieverklaringen die in het verleden al getekend zijn komen per 1 juli te vervallen. Ook voor deze groep (die met (vervroegd)pensioen is) komt de beperking te vervallen.

 

Wat betekent dit voor u; de verwerking
Mogelijk komen er vragen vanuit de medewerkers over deze aanpassing in de regels. Aanvullende informatie over eerder stoppen met werken vindt u op eerder-met-pensioen. De werkgever moet de ingangsdatum van het pensioen of deeltijdpensioen aan het ABP doorgeven. Dit gebeurt via de gegevensaanlevering die Concent voor u verzorgt bij aanlevering van mutaties.

Regeling compensatie energielasten bekendgemaakt

Scholen die in 2023 meer dan 3,2% van hun totale lasten kwijt zijn aan energielasten kunnen een subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming. Het ministerie van OCW stelt een subsidieregeling open van 3 juli 2023 tot en met 15 september 2023 om scholen te helpen die onevenredig hard getroffen zijn door de hoge energielasten.

Het aanvragen van de subsidie loopt via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

 

Onder de grens van 3,2% dient de hogere last uit eigen middelen te worden bekostigd. Ook is het hebben van een mogelijk bovenmatig vermogen van invloed op de te verkrijgen subsidie.

 

Om wel in aanmerking te komen en dit jaar nog een (voorlopige) compensatie te ontvangen moet de school in de aanvraag een inschatting maken van de energielasten en van de totale lasten in 2023. Als uit de inschatting blijkt dat de energielasten hoger zijn dan 3,2% van de totale kosten, wordt deze drempelwaarde en het verwachte bovenmatig publiek eigen vermogen hiervan afgetrokken. De tegemoetkoming is een voorschot van 50% van het bedrag dat overblijft.

 

Omdat er sprake is van een voorschot op de definitieve vaststelling geldt dat als achteraf uit de jaarrekening over 2023 blijkt dat de energielasten lager zijn dan de 3,2% van de totale lasten of blijkt dat het bestuur meer bovenmatig vermogen te hebben dan in de aanvraag is opgegeven, dient de subsidie te worden terugbetaald respectievelijk wordt de subsidie lager vastgesteld.

 

Bron: PO-Raad

Aanpassing minimumlonen per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 is er een verhoging van het wettelijk minimumloon. Ten opzichte van januari 2023 stijgt het brutominimumloon per maand met 3,13%. Het brutominimumloon per 1 juli 2023 is vastgesteld op: € 1.995,00 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag.

 

CAO Primair Onderwijs
Binnen de CAO Primair Onderwijs moeten door deze wijziging de volgende loonschalen worden aangepast:

 • OOP-schaal
 • Instroom-, doorstroom- en participatiebaan-schalen

Bij de andere schalen heeft het verder geen doorwerking.


Wat betekent dit voor u; de verwerking

Mogelijk heeft deze aanpassing een kleine invloed op uw te besteden budget, maar omdat de minimumlonen (bijna) elk half jaar een aanpassing hebben, is bij de budgettering hier al rekening mee gehouden. De aanpassing van de lonen waar nodig, wordt geheel door ons verwerkt. U hoeft verder geen actie te ondernemen.

Wijzigingen Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs

Per 19 april 2023 is een aantal wijzigingen in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) gepubliceerd in de Staatcourant. Het gaat om:

 1. De overeenkomstige toepassing van de RJO op samenwerkingsverbanden;
 2. De opname van 1 juli als uiterlijke datum voor de verplichte openbaarmaking van het jaarverslag;
 3. De verlenging van de overgangsregeling voor de verantwoording van groot onderhoud;
 4. Het regelen van uitstel van de plicht om te verantwoorden over het gevoerde beleid als bedoeld in de ‘Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten’ (alleen van toepassing voor mbo en ho);
 5. Aanpassing van model G-1

 

Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2022, met uitzondering van punt 2. Want punt 2 is van toepassing ingaande de jaarverslaggeving over het verslagjaar 2023. De wijzigingen lichten wij voor u toe. Daarbij vragen wij in het bijzonder uw aandacht voor de wijziging van model G-1. Volgens de nieuwe Regeling gaat de wijziging van Model G per 1 januari 2022 in. Uit onze navraag bij het Ministerie van OCW blijkt dat 2022 als een overgangsjaar gezien wordt, waarin het nieuwe model G mag worden toegepast. Vanaf 1 januari 2023 is dit verplicht.

 

Samenwerkingsverbanden
Wat betreft de samenwerkingsverbanden was de RJO strikt genomen niet van toepassing. Want in de definitie van onderwijsinstellingen stond geen verwijzing naar artikel 1.1 van de Wet op het primair onderwijs en art. 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.  Met de toevoeging van art. 1.a in de RJO is deze ook van toepassing voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

In het oude artikel  3 lid b was al geregeld dat de jaarverslaggeving openbaar gemaakt moet worden. Nu is ook geregeld dat dit jaarlijks vóór 1 juli moet.

 

Overgangsregeling groot onderhoud
De overgangsregeling groot onderhoud betreft onderwijsinstellingen die de voorziening groot onderhoud strikt genomen niet geheel volgens de Richtlijn RJ 212 ‘Materiële vaste activa’ berekenden, maar een andere wijze van berekenen toepasten. Zij mogen dit blijven doen mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.  Deze overgangsregeling liep oorspronkelijk eind 2022 af. Maar deze is nu verlengd tot en met verslagjaar 2023. De alternatieve berekeningswijze houdt in dat de jaarlijkse toevoeging berekend wordt door het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud te delen door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat. Deze berekening moet dan wel plaatsvinden op het niveau van het onderwijspand. Ook moet gewaarborgd zijn dat de voorziening niet op enig moment negatief wordt. Bovendien is het een voorwaarde dat de instelling deze berekeningswijze in 2017 al toepaste. Dus onderwijsinstellingen die al in 2017 of eerder de Richtlijn RJ 212 correct toepasten, mogen geen gebruik maken van de overgangsregeling.

 

Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten
De ‘Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten’  is op 15 april 2021 in werking getreden.  Een onderdeel van deze beleidsregel is de verantwoordingsplicht over de private activiteiten waarin met publieke middelen is geïnvesteerd. Deze verantwoordingsplicht ging oorspronkelijk pas in met het verslagjaar 2022. Met de wijziging van de RJO is nu geregeld:

 • dat dit met een jaar is uitgesteld en
 • dat instellingen in het mbo en ho ingaande het verslagjaar 2023 moeten verantwoorden over deze activiteiten in het bestuursverslag conform art. 3 lid 7 van de beleidsregel.

 

Model G-1
Model G-1 is aangepast. In het verleden was onduidelijk wat het inhield wanneer als antwoord bij de status van de activiteit ‘nee’ was ingevuld. Dit kon zijn dat het project afgesloten was, maar de prestatie nog niet (volledig) geleverd was. Of juist dat het project nog onderhanden was. Deze onduidelijkheid is nu weggenomen. Voor wat betreft de status van de activiteiten wordt nu onderscheid gemaakt tussen:

 • Onderhanden: de subsidie loopt nog conform de subsidieverplichtingen
 • Ja: de subsidie is afgerond conform de subsidieverplichtingen
 • Nee: de subsidie is afgerond in strijd met de subsidieverplichtingen

In het laatste geval zal het ministerie in principe overgaan tot terugvordering van (een deel van) de subsidie. De wijziging van Model G-1 treedt volgens de  RJO in werking ingaande 1 januari 2022!

 

Vragen van Van Ree aan het ministerie van OCW
Wij vinden het opmerkelijk dat deze wijziging met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Want inmiddels heeft  immers een aantal besturen in het onderwijs de jaarrekening al vastgesteld en is deze goedgekeurd. Deze jaarrekeningen voldoen op dit punt dan strikt genomen niet aan de nieuwe RJO. Dit kan verwarring geven bij de beoordeling van de jaarrekeningen door de inspectie van OCW c.q. DUO.  Wij hebben hier dan ook vragen over gesteld aan het ministerie van OCW. In antwoord daarop is toegelicht, dat het verslagjaar 2022 een overgangsjaar wordt. Dus een jaar waarin zowel het oude als het nieuwe model G-1 toegestaan zijn. 023: Het ministerie heeft inmiddels in haar nieuwsbrief jaarverslaggeving van 1 mei 2023 bevestigd dat het jaar 2022 een overgangsjaar wordt. Het nieuwe model G is verplicht ingaande het boekjaar 2023. 

 

Bron: Van Ree Accountants

Energieleverancier DVEP stopt per 01 januari 2024

Het besluit van DVEP om te stoppen met de levering van gas en elektriciteit heeft te maken met de slechte financiële situatie van het bedrijf als gevolg van een aantal moeilijke jaren in combinatie met de onstuimige energiemarkt sinds de oorlog in Oekraïne. Een ander belangrijk punt is dat de Amerikaanse moedermaatschappij UGI van DVEP heeft aangegeven volledig uit de Europese markt te stappen. UGI wil ruimte geven aan DVEP om in principe tot een ordentelijke afwikkeling te komen.
Energie voor Scholen betreurt het besluit van DVEP om op 1 januari 2024 te stoppen met het leveren van gas en elektriciteit aan scholen die zijn aan gesloten bij EVS. Het opzeggen van het contract door DVEP heeft geen gevolgen voor het samenwerkingsverband. Afgesproken is dat DVEP in nauwe samenwerking met EVS naar oplossingen zoekt om de gunstige condities voor de komende jaren te borgen. Een aannemelijk scenario is een overname door een andere energieleverancier. De enorme omvang maakt EVS wat dit betreft aantrekkelijk. Energie voor Scholen blijft zich inzetten voor de deelnemers en garandeert dat er alles aan wordt gedaan op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier die goede prijs- en leveringscondities hanteert. De deelnemers aan EVS kunnen meer informatie vinden in hun eigen portal op Energie voor Scholen.
Energie Voor Scholen is een samenwerkingsverband tussen Hellemans Consultancy en de profielorganisaties Verus, VOS/ABB, VBS, VGS en de ISBO voor de aanbesteding en inkoop van gas en elektriciteit voor scholen in Nederland. Het bestaat sinds 2003.
Bron: VOSABB

Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort verlengd

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort wordt met vijf maanden verlengd. Bestaande RAP-regio’s kunnen tot en met 31 mei 2023 subsidie aanvragen om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken.

 

Schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben sinds 2020 – naast de G4 – 72 RAP-regio’s gevormd, om zo gezamenlijk de personeelstekorten aan te pakken. Om ervoor te zorgen dat er een soepele overgang ontstaat tussen deze RAP-subsidieregeling naar de bredere totstandkoming van onderwijsregio’s wordt deze regeling met vijf maanden verlengd. Zo wordt de continuïteit van regionale samenwerking binnen de RAP-regio’s gewaarborgd.

 

Subsidie voor bestaande RAP-regio’s
Bestaande RAP-regio’s kunnen subsidie aanvragen voor de periode 1 augustus  tot en met 31 december 2023. Het is mogelijk om een bestaande regio uit te breiden met besturen/vestigingen, mbo-instellingen of lerarenopleidingen die nog niet eerder waren aangesloten bij de regio. Dit in aanloop naar de te vormen onderwijsregio’s.

 

Aanvraagformulier via DUS-I
DUS-I stelt per mail een aanvraagformulier beschikbaar aan de bestaande RAP-regio’s. Op dit formulier zijn de gegevens uit de aanvraagronde van 2022 al  ingevuld. De penvoerder kan deze gegevens zo nodig aanvullen of wijzigen.

 

Activiteiten
In het plan van aanpak kunt u aanvullende en nieuwe activiteiten opnemen, maar ook  de huidige activiteiten voortzetten. Daarnaast vragen we u om in het plan van aanpak op te nemen welke activiteiten u onderneemt om de samenwerking in de regio tot stand te brengen of te versterken. Dit in aanloop naar de vorming van onderwijsregio’s. Dit in aanloop naar de vorming van onderwijsregio’s.

 

Hoogte subsidiebedrag
Voor deze aanvraagronde is in totaal € 7.726.987,- subsidie beschikbaar. Omdat het gaat om een verlenging van vijf maanden, bedraagt de subsidie per RAP-regio maximaal vijf twaalfde deel van het toegekende bedrag voor de eerdere RAP-subsidie voor het schooljaar 2022-2023.

 

Subsidie aanvragen
U kunt van 12 april tot en met 31 mei 2023 deze subsidie aanvragen via het aanvraagformulier dat u per mail ontvangt van DUS-I. Uiterlijk op 7 augustus 2023 krijgt u bericht van DUS-I of uw aanvraag is goedgekeurd.

U vindt hier meer informatie over de subsidieregeling.

 

Bron: Ministerie OCW

Lerarenbeurs verlengd

De lerarenbeurs wordt verlengd. Met de lerarenbeurs kunnen leraren die een opleiding gaan volgen aan een hogeschool of universiteit een vergoeding aanvragen als tegemoetkoming in de kosten voor collegegeld, studiekosten en reiskosten. Werkgevers kunnen subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen.

 

De regeling zou dit jaar aflopen, maar is door minister Wiersma en minister Dijkgraaf verlengd. De beurs is aan te vragen van 1 april tot en met 15 mei 2023.

 

De lerarenbeurs is beschikbaar voor leraren in het funderend onderwijs met een onderwijsbevoegdheid, voor leraren in het mbo die voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en voor leraren uit het hbo met minimaal een bachelordiploma.

 

Meer informatie
Bekijk hier of u in aanmerking komt voor de beurs. Op de website van DUO vindt u meer informatie over de subsidievoorwaarden en over de volgorde waarin DUO de aanvragen beoordeelt.

 

Bron: Ministerie OCW

Beleidsregel financiële sancties onderwijsinstellingen gewijzigd

De beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen is aangepast. De herziene beleidsregel biedt per 1 januari 2023 meer ruimte aan de Inspectie van het Onderwijs om sneller in te grijpen bij tekortkomingen van schoolorganisaties. In tegenstelling tot de vorige beleidsregel wordt niet meer eerst opgeschort, maar wordt direct overgegaan tot inhouding van bekostiging.

 

Voorbeelden van tekortkomingen in het primair onderwijs zijn het niet of te laat insturen van de jaarstukken of de bekostigingsgegevens, het niet naleven van de wettelijke regels rondom de vrijwillige ouderbijdrage of het niet hebben van een schoolgids of ander wettelijk voorgeschreven document. 

 

Hersteltermijn aanleveren jaarverslag
Na overleg tussen de PO-Raad en OCW is er nog wel sprake van hersteltermijn voor het aanleveren van het jaarverslag. Aanscherping van de beleidsregel vergroot de druk op de verantwoordingsketen (onder andere ook bij administratie- en accountantskantoren). De PO-Raad heeft daarom gepleit voor een verlengde hersteltermijn van twee maanden. In de toelichting op de regeling is nu opgenomen dat de bekostiging pas vanaf 1 september wordt gekort. Dit geeft schoolorganisaties tot circa 20 augustus de mogelijkheid om de tekortkoming te herstellen. 

 

Mocht het niet lukken om voor 1 juli het jaarverslag in te dienen, dan is het wel van belang om DUO hierover te informeren. Bij voorkeur met een toelichting van de accountant waarom het niet mogelijk is gebleken de jaarstukken tijdig aan te leveren. 

Bron: PO-Raad