Samen voor een
gezonde balans

Het wettelijke recht op betaald ouderschapsverlof is negen weken, het cao-recht spreekt nu over 415 uur, dit is (iets) meer: geldt voor de totale 415 uur het hogere percentage van 75 procent?
Wanneer het betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, dan geldt voor het volledige recht op betaald ouderschapsverlof dat dit voor 75 procent wordt doorbetaald. Het niet opgenomen restant van de 415 uur kan voor de vierde verjaardag van het kind worden opgenomen tegen 55 procent van het salaris.

 

Kan het betaald verlof nog gespreid worden opgenomen?
Werkgever en werknemer maken afspraken over wanneer het verlof wordt opgenomen, dit mag gespreid worden over een langere periode. Bij het gespreid opnemen dient de werknemer er wel op te letten dat het betaald ouderschapsverlof binnen het eerste levensjaar van het kind een hoger doorbetalingspercentage kent dan na de eerste verjaardag van het kind.

 

Is het na 1 augustus mogelijk om (gedeeltelijk) doorbetaald ouderschapsverlof op te nemen als het betreffende kind ouder dan drie jaar is?
Nee, dit is niet meer mogelijk. Het recht op betaald ouderschapsverlof vervalt vanaf augustus op het moment dat het kind vier jaar wordt. Het is nog wel mogelijk onbetaald ouderschapsverlof op te nemen (voor zover dit nog niet is opgenomen) tot de achtste verjaardag van het kind. Een uitzondering hierop zijn werknemers die al een afspraak met hun werkgever hadden gemaakt, zie vraag 4 en CAO PO 2022-2023 artikel 8.19b.

 

Wat gebeurt er als medewerkers op dit moment al een afspraak hebben staan om betaald ouderschapsverlof op te nemen, maar het betreffende kind ouder is dan drie jaar?
Wanneer er al voor 14 juli 2022 een afspraak gemaakt is of al loopt, dan loopt deze afspraak door zoals afgesproken. Ook als dit verlof wordt opgenomen voor een kind ouder dan 4 jaar. Dit verlof dient uiterlijk schooljaar ‘23/’24 te worden afgerond. Dit overgangsrecht is niet opgenomen in het akkoord maar zal worden verwoord in de cao-tekst CAO artikel 8.19b. In situaties waarin de nieuwe regeling en het overgangsrecht leiden tot een eventueel onbillijke situatie, kan de werknemer altijd het gesprek aangaan met de werkgever om te komen tot andere afspraken.

 

Wat gebeurt er met een resterend recht van werknemers die voor 2 augustus al een deel van het betaald ouderschapsverlof hebben opgenomen en nog een deel van de uren niet hebben ingezet?
De resterende uren kunnen worden ingezet conform de afspraken zoals die vanaf 2 augustus gelden (voor zover over deze uren nog geen afspraken gemaakt zijn, als dit wel het geval is, dan geldt het antwoord bij vraag 4)

 

Bron: PO-Raad

Samen voor een gezonde balans

Knikker

Samen voor een gezonde balans

Knikker