Samen voor een
gezonde balans

In de afgelopen periode hebben wijzigingen plaatsgevonden die van invloed zijn op het resultaat over 2022 ten opzichte van de vastgestelde begrotingen. Het gaat om de volgende wijzigingen:


Deze wijzigingen zijn dus van invloed op het resultaat ten opzichte van de vastgestelde begrotingen (en budgetten) voor het kalenderjaar 2022. Daarnaast zorgt het proces van het vaststellen van de bekostiging door het Ministerie van OCW voor ruis op de lijn als het gaat om het volgen van de voortgang van de cijfers op InSite.

 

Effect op de financiële overzichten op InSite
De financiële overzichten op InSite geven op dit moment een juist beeld op basis van de nu bekende informatie, maar dat beeld is negatiever dan nodig is.


Fluctuatie resultaat op financiële overzichten
Door alle wijzigingen zal het resultaat de komende maanden behoorlijk kunnen fluctueren en ook de prognose van de loonkosten zal niet helemaal zuiver (kunnen) zijn. Sowieso zullen de baten en (personele) lasten door de wijzigingen aanzienlijk afwijken van de begrote (gebudgetteerde) bedragen. Concent zal dit zo goed mogelijk toelichten en waar mogelijk in de cijfers verwerken.


Chronologisch

Juni: Uitbetaling 1e CAO-aanpassing met terugwerkende kracht per 1-1-2022
Juli: Uitbetaling 2e CAO-aanpassing, inclusief eenmalige uitkering
Augustus: Uitbetaling bindingstoelage
September: Publicatie en verwerking definitieve bekostiging 2021-2022
Oktober: Publicatie en verwerking aangepaste bekostiging 2022-2023 (augustus tot en met december)
December: Vorming voorziening uitkeringskosten in verband met modernisering Participatiefonds
Augustus tot en met december: Geen premie Participatiefonds en Verwerking afboeking vordering OCW in bekostiging

Samen voor een gezonde balans

Knikker

Samen voor een gezonde balans

Knikker