Samen voor een
gezonde balans

De premieprognose voor 2023 is bekend. Op basis van deze prognose daalt de premie op totaal niveau licht. ABP verwacht dat de totale pensioenpremie voor werkgevers daalt. Voor de werknemers stijgt het aandeel in de totale pensioenpremie.De premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt naar verwachting van 25,9% naar 29,1%, maar de premie voor de VPL-regeling (dit jaar 3,0%) vervalt. De premie voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen blijft naar verwachting gemiddeld op 0,76%.

 

Waarom stijgt de premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen?
Pensioenen worden op basis van de huidige regeling steeds duurder. Dit komt door de lagere verwachte toekomstige rendementen. Omdat het opbouwpercentage gelijk blijft, is er meer premie nodig om de pensioenen te financieren. In 2020 werd besloten de premie in 3 jaar stapsgewijs te verhogen.

 

VPL-premie eindigt
De stapsgewijze stijging van de premie werd in 2022 uitgesteld naar 2023. Dat betekent wel dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2023 in één keer aanzienlijk stijgt. Maar omdat de VPL-regeling eindigt, wordt de totale premie die werkgevers betalen lager. Voor werkgevers komt de premieverlaging neer op € 55,- bruto voor een werknemer met een bruto maandinkomen van € 3.500,-.

 

Uw werknemer gaat meer betalen
Als werkgever betaalt u straks naar verwachting minder premie. Uw werknemer gaat naar verhouding meer betalen. Dat komt omdat werkgevers de VPL-premie grotendeels betalen. Bij de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen betalen uw werknemers 30% zelf. Als deze premie stijgt, betalen werknemers dus meer. Voor een werknemer met een bruto maandinkomen van € 3.500,- is de totale premieverhoging € 15,- netto per maand vanaf januari 2023.

 

Mogelijk lagere premie
In de huidige premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen houden we rekening met een premieopslag van 1,5%-punt. Zo levert deze premie een bijdrage aan het herstel van de financiële situatie als deze niet goed genoeg is. De afgelopen maanden is onze financiële situatie verbeterd. De definitieve premie 2023 wordt in het najaar vastgesteld kijkend naar de wet- en regelgeving van dat moment.

 

Definitieve premie in het najaar
Deze prognose is gebaseerd op het huidige premiebeleid. Dit kan nog wijzigen in de loop van het jaar. Een aantal zaken kunnen nog van invloed zijn op de definitieve premie. Hierbij valt te denken aan de nieuwe pensioenwetgeving, de hoogte van inflatie en aanpassingen van grondslagen. Het definitieve besluit over de premie van 2023 wordt – zoals ieder jaar – eind november genomen, na advies van het verantwoordingsorgaan van ABP.

 

Bron: ABP

Samen voor een gezonde balans

Knikker

Samen voor een gezonde balans

Knikker