ABP verhoogt pensioenen

Bron: ABP

 

“We hebben besloten om de pensioenen te verhogen. Dit doen we met 2,39%. Dit percentage is de prijsstijging in de periode van september 2020 tot september 2021. Ons bestuur voert dit besluit vanaf 1 juli uit. We kunnen dat doen omdat de overheid de regels vanaf 1 juli aanpast, vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel. En omdat ABP er financieel goed voor staat. De afgelopen jaren konden we uw pensioen helaas niet verhogen. Dit kan nu wel. Het verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit besluit.

 

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “We hebben steeds gezegd: als we de pensioenen kunnen en mogen verhogen, dan gaan we dat doen, mits dat op een evenwichtige manier kan. Onze deelnemers hebben lang moeten wachten op een verhoging. Het is dan ook goed dat we het nu kunnen doen. Per 1 juli stijgt voor onze deelnemers het pensioen of de pensioenaanspraak met 2,39%. Ik ben blij dat het kan en dat we de verhoging ook meteen in juli kunnen doorvoeren. Eind vorig jaar kon dat niet omdat de financiële positie dat niet toeliet. Nu kan een tussentijdse verhoging plaatsvinden omdat de overheid, in aanloop naar het nieuwe stelsel, de regels onlangs versoepeld heeft en onze financiële positie verbeterd is. Eind dit jaar kijken we of we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen. Daarbij kijken we naar onze financiële positie van eind oktober en de prijsstijging in 2022. Welke verhoging hierbij past, bepalen we door naar de belangen van alle groepen deelnemers te kijken.”


Alle pensioenen worden direct verhoogd

Ontvangt u pensioen van ABP? 

Uw pensioen wordt dan direct vanaf juli verhoogd. Door de regelgeving was dat eerder niet mogelijk. En omdat het niet mogelijk was om u de eerste 6 maanden van het jaar een verhoging te geven, ontvangt u ook een nabetaling. Deze nabetaling krijgt u tegelijk met uw pensioen in juli. Uw nieuwe pensioenbedrag ziet u vanaf 1 juli op MijnABP. Daarnaast ontvangt u in juli een betaalspecificatie met het nieuwe bedrag. 


Bouwt u pensioen op of heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij ABP? 
Dan wordt het pensioen dat u tot 1 januari 2022 heeft opgebouwd verhoogd. Vanaf 1 juli ziet u op MijnABP wat de verhoging betekent voor uw opgebouwde pensioen.


Eind dit jaar kijken we of we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen. Daarbij kijken we naar onze financiële situatie van eind oktober en de prijsstijging in 2022. Welke verhoging hierbij past bepalen we door naar de belangen van alle groepen deelnemers te kijken.”

Indicatie nieuwe bekostiging

Schoolorganisaties kunnen een indruk krijgen van de beschikking die ze vanaf 2023 krijgen voor hun lumpsum bekostiging. Als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging verandert de hoogte van de bekostiging en samenstelling van de beschikking. De informatie is nu beschikbaar voor basisscholen en speciale basisscholen bij de instellingsinformatie op de website van DUO.

 

In dit informatieproduct over de nieuwe (vereenvoudigde) bekostiging in het primair onderwijs wordt geen rekening gehouden met de overgangsregeling.

 

De informatie bij de instellingsinformatie van DUO is te vinden via https://instellingsinformatie.duo.nl/public/websitecfi/

  • Vul het administratienummer in
  • Kies ‘Actuele bekostigingsinformatie’
  • Klik op ‘Zoeken’
  • Klik links op ‘Indicatie reguliere bekostiging po’
  • En klik op ‘Verzenddatum’ (eveneens links)
  • Klik op het pdf-teken achter verzenddatum 08-06-2022
informatieproduct DUO
  • Je krijgt een download met de indicatie van een nieuwe beschikking (zonder overgangsregeling)

 

De informatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs volgt spoedig.

 

De gebruikte bedragen in deze beschikkingen zijn ontleend aan de eerste regeling bekostiging personeel 2022-2023 en de materiele instandhouding 2022, welke waar nodig zijn aangepast op de leerlingtelling van 1 februari 2021. Vanaf kalenderjaar 2023 wordt de bekostiging vastgesteld op basis van de telling op 1 februari t-1.

 

In het najaar zal de eerste regeling bekostiging WPO en WEC 2023 worden gepubliceerd waarna de echte beschikkingen worden verzonden.

 

Op de website van de PO-Raad vind je een model vereenvoudigde bekostiging. Dit model geeft dezelfde uitkomsten (lumpsum), maar biedt ook ruimte voor de andere bekostigingscomponenten en de overgangsregeling.

 

Bron: PO-Raad

Onderhandelaarsakkoord CAO PO juni 2022 – april 2023

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over een aantal onderwerpen in de cao PO. Deze cao heeft een looptijd van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023. Onder andere betreffen het onderstaande onderwerpen:

 

Loonsverhoging
Per 1 juli 2022 worden de salarissen met 4,75% verhoogd.

 

Eenmalige uitkering
Medewerkers die per 1 juli 2022 in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van € 500 bruto op basis van fulltime werken. Bij parttime werken wordt deze vergoeding naar rato berekend.

 

Betaald ouderschapsverlof
Per 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. In de cao PO hebben medewerkers al recht op 415 uur betaald ouderschapsverlof. Deze uren worden voor 55% doorbetaald. Per 2 augustus 2022 wordt het percentage dat doorbetaald wordt verhoogd naar 75% mits deze uren in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. De uren die opgenomen worden na het eerste levensjaar is de doorbetalingsverplichting 55%. 
Het recht op onbetaald ouderschapsverlof van 625 uur blijft ongewijzigd.

 

Professionalisering
Er is een budget beschikbaar gesteld door de overheid voor professionalisering in het onderwijs. Deze gelden zijn bedoeld om de basisvaardigheden in het onderwijs te verbeteren. Dit budget is vastgesteld op basis van het aantal leerlingen. Op teamniveau kan bepaald worden op welke wijze deze gelden worden ingezet, om het onderwijs te verbeteren.