Premievrijstelling PF 2022

Het Participatiefonds heeft per brief van 16 mei 2022 schoolbesturen het volgende bekendgemaakt:


“Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om over de maanden augustus tot en met december 2022 geen premie te heffen. Wij leggen u graag uit waarom dit besluit is genomen.

Prognose uitkeringslasten
In augustus/september 2021 hebben wij de begroting over 2022 opgesteld voor het Participatiefonds (Pf). Aan de hand van diverse trendanalyses maken we een inschatting van de instroom van onderwijspersoneel uit het PO in de WW en de doorstroom naar de bovenwettelijke uitkeringen.
We schatten dus in hoeveel personen in dat jaar een uitkering gaan ontvangen. Dit leidt tot een prognose van de toekomstige uitkeringslasten. Op basis daarvan bepalen we het premiepercentage dat noodzakelijk is om de lasten te dekken.

Verhoging premiegrondslag
Omdat het Participatiefonds op dat moment nog geen inschatting kon maken van de salarisverhogingen in 2021 en 2022 die uit de cao-onderhandelingen zijn gekomen, zijn deze niet meegerekend in de premie. Deze salarisverhogingen hebben echter wel gevolgen voor de premiegrondslag. Dat is het totaal aan bruto salaris plus 8% vakantietoeslag. Hoger salaris betekent hogere premiegrondslag en dus hogere premie.
De salarisverhogingen zijn met terugwerkende kracht ingevoerd. Het Pf heft dus met terugwerkende kracht, ondanks een gelijkblijvend premiepercentage, een verhoogde premie. Dit is een geautomatiseerd proces, waardoor er extra premie geheven wordt over de afgelopen maanden van 2022.
Het betekent ook dat de premiebedragen die u moet betalen voor de rest van 2022 hoger zijn als we geen maatregelen zouden nemen.
Tegelijkertijd blijven de werkloosheidslasten dalen. Die daling is sterker dan in de prognose in de zomer van 2021 is meegerekend. Het eigen vermogen van het Participatiefonds is daarmee toegenomen.

Conclusie
Het bestuur van het Participatiefonds wil uiteraard niet onnodig gelden uit de sector halen en een te hoog eigen vermogen voorkomen. Een hogere premieheffing is daarom niet wenselijk. Dit zou anders met name toegevoegd worden aan het eigen vermogen. Een hoog eigen vermogen kan tot gevolg hebben dat er gelden terugvloeien in de staatskas, in plaats van ten goede komen aan het scholenveld.
Om dit te voorkomen is deze bijzondere maatregel van premievrijstelling voor de maanden augustus tot en met december genomen.

Premiepercentage 2023
In augustus/september stellen we de begroting voor 2023 op en berekenen we het kostendekkende premiepercentage voor het nieuwe jaar. Hierbij zullen de invloeden van de afnemende werkloosheidslasten, de eigen bijdrages van schoolbesturen na de Modernisering en de mogelijke effecten van de cao-onderhandelingen zo goed mogelijk worden doorberekend.
Het nieuwe premiepercentage voor 2023 wordt door het bestuur van het Participatiefonds in de vergadering van oktober 2022 bepaald, zodat het daarna door de minister kan worden vastgesteld.”

Spoedprocedure VOG voor Oekraïens onderwijspersoneel

Er is een spoedprocedure afgesproken met Dienst Justis zodat Oekraïns onderwijspersoneel zo snel mogelijk de aanvraagprocedure voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan doorlopen. Dit is nodig vanwege de grote toestroom van ontheemde kinderen uit Oekraïne: op verschillende plekken in het land worden nieuwkomersscholen uitgebreid of tijdelijke onderwijsvoorzieningen opgezet, onder andere met de inzet van Oekraïens onderwijspersoneel.

Voor de aanvraag van een VOG zijn er drie routes mogelijk:

1. Een digitale aanvraag

 • Bij een digitale aanvraag zet de werkgever de aanvraag klaar en dient de beoogd werknemer de aanvraag vervolgens digitaal in bij Justis.
 • Een aanvraag via deze route verloopt het snelst en heeft de voorkeur, maar kan alleen als de persoon in kwestie DigiD en iDEAL heeft. Dit zal dus meestal (nog) niet mogelijk zijn voor Oekraïens onderwijspersoneel.


2. Een schriftelijke aanvraag via de gemeente

 • Een schriftelijke aanvraag via de gemeente is de tweede voorkeursroute.
 • Deze route is alleen mogelijk als de persoon al is ingeschreven bij diezelfde gemeente en een burgerservicenummer (BSN) heeft.
 • Een aanvraag via de gemeente kan contant voldaan worden.
 • De aanvraag wordt digitaal verwerkt door de gemeente en naar Justis verstuurd.


3. De aanvraag handmatig invullen

 • Als de beoogd werknemer nog niet is ingeschreven bij de gemeente moet de aanvrager het aanvraagformulier handmatig  invullen en mailen naar Justis. Dit kan met een mail naar vog.nl.rni@justis.nl.
 • Gebruik de tekst SPOED Onderwijs om de aanvraag met voorrang te laten behandelen. Justis zal de zaak zo snel mogelijk oppakken zodat Oekraïnse personeelsleden zo snel mogelijk kunnen worden ingezet. 
 • Om te zorgen voor een snelle behandeling is het belangrijk dat alle stukken bij verzending compleet en correct ingevuld zijn. Bij een handmatige aanvraag gaat het in ieder geval om een kopie van een geldig paspoort en een bewijs van betaling (en eventueel een machtigingsformulier als het personeelslid iemand machtigt om de VOG aan te vragen). Als het beoogde personeelslid nog geen bankrekening heeft, dan kunt u er als school ook voor kiezen om de kosten van de VOG zelf te voldoen en het bewijs van die betaling mee te laten sturen bij de aanvraag.
 • De spoedprocedure wordt tijdelijk ingezet vanwege de uitzonderlijke situatie. Het is niet toegestaan om de procedure te gebruiken voor andere personeelsleden, die geen rol vervullen in het onderwijs aan ontheemde kinderen.
 • Een handmatige aanvraag is de minst snelle route. Als het Oekraïense personeelslid al is ingeschreven in de BRP, gebruik dan route 1 of 2!


Meer informatie

Voor overige informatie over de aanvraag van de VOG kunt u kijken op Justis.

Regeling NPO 2022-2023 gepubliceerd

De regeling aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO 2022–2023 is gepubliceerd. Het basisbedrag van € 500 per leerling komt precies overeen met het begrote bedrag voor schooljaar 2022-2023. Het aanvullende bedrag per achterstandsscore is met € 463,78 veel hoger dan de begrote € 175. Tijdens het begrotingsproces is ervan uitgegaan dat deze middelen evenredig zouden afnemen met de reguliere NPO-middelen. Dit betekent dat er voor scholen zonder achterstandsscore dus geen afwijking is ten opzichte van de begroting. Scholen met een achterstandsscore ontvangen aanzienlijk meer NPO-middelen voor schooljaar 2022-2023.

Publicatie: Overheid.nl

Cao-akkoord voor primair onderwijs 2022 ondertekend

De PO-Raad en de vakbonden hebben op 20 mei 2022 het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2022 ondertekend. De achterbannen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat op 22 april was gesloten. 

Met het cao-akkoord 2022 wordt de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gedicht. Ook komt er extra beloning voor schoolleiders.

De achterban van de PO-Raad kon tot en met 15 mei 2022 zijn stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord. Een ruime meerderheid van de aangesloten schoolorganisaties heeft ingestemd met het akkoord. Volgens de statuten van de PO-Raad is een cao-akkoord aangenomen als twee derde van de uitgebrachte stemmen voor het akkoord is. Dit is ruimschoots het geval. 

Bron: PO-Raad