Wet vrijwillige ouderbijdrage

Op 1 augustus 2021 is de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage in werking getreden. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en extra onderwijsprogramma’s zoals bij het tweetalig onderwijs.
Door de wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen voor wie geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma.

Schoolgids
Het is belangrijk dat ouders en verzorgers op de hoogte zijn van het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Daarom is in de wet ook bepaald dat scholen expliciet in de schoolgids moeten vermelden dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Vrijwillige ouderbijdrage en sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen ouders om een vrijwillige bijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor een schoolreisje of sportdag. Vanaf 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen aan deze extra activiteiten kunnen meedoen. Ook als hun ouders niet meebetalen. Voor sponsoring gelden gedragsregels voor de school.

Vrijwillige ouderbijdrage scholen
De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Het schoolbestuur stelt vast hoe hoog deze bijdrage is. Het schoolbestuur bepaalt ook waaraan de school de ouderbijdrage besteedt. De medezeggenschapsraad van de school moet hiermee instemmen.
Voor het middelbaar beroepsonderwijs gelden andere regels rond de vrijwillige bijdrage. Scholen besteden de bijdrage aan extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma om. Bijvoorbeeld een schoolreisje, kerstdiner of sportdag. Informatie over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage moet in de schoolgids staan.

Vanaf 2021: geen leerlingen meer uitsluiten van extra activiteiten
Vanaf 1 augustus 2021 mogen scholen niet langer leerlingen uitsluiten van uitjes, sportdagen of kerstdiners. Ze mogen een scholier geen gratis alternatieve activiteit aanbieden. Scholen vermelden dit nadrukkelijk in de schoolgids en het schoolplan.

Dit voorkomt dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige ouderbijdrage betalen, niet mee kunnen doen aan de extra activiteiten. Dit geldt ook voor:

  • bijles;
  • huiswerkbegeleiding;
  • examentraining;
  • langdurige extra activiteiten, bijvoorbeeld tweetalig onderwijs.

Lees meer in de brochure over de wetswijziging en de veel gestelde vragen over de vrijwillige ouderbijdrage.

Bron: Van Ree

Storing aanvragen VOG’s

Sinds 15 oktober is sprake van een storing bij E-Justis. Dit is de dienst die onder andere de aanvragen voor de Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) verwerkt. Als gevolg van deze storing geven veel van onze klanten aan dat zij voor de medewerkers die vanaf de genoemde datum in dienst zijn getreden, geen tijdige VOG in het personeelsdossier kunnen opnemen.

Sinds 2020 is in het onderwijscontroleprotocol opgenomen dat de accountant de tijdigheid van de VOG’s dient vast te stellen. VOG’s die te laat zijn, dienen in een verslag van bevindingen te worden gerapporteerd. Veel klanten maken zich zorgen over de impact van de storing op het aantal VOG’s dat aan DUO gerapporteerd moet worden als zijnde niet tijdig.

Het ministerie van OCW heeft inmiddels aangegeven dat werkgevers zelf mogen bepalen of zij medewerkers waarvan nog geen VOG ontvangen is, aan het werk laten gaan.

Ons standpunt is vooralsnog dat VOG’s die als gevolg van de storing niet tijdig ontvangen zijn, gewoon gemeld moeten worden, tenzij de Inspectie expliciet aangeeft dat hier sprake is van een uitzondering. Wel zullen wij in het verslag van bevindingen een toelichting opnemen, waarin wordt aangegeven welke VOG’s niet tijdig zijn als gevolg van de storing. Wij adviseren u om in uw administratie vast te leggen wat de oorzaak voor de vertraging van de VOG is.

Indien de Inspectie hier expliciet een ander standpunt over inneemt, zullen wij dit uiteraard met u delen.

Bron: Van Ree

Verwerking subsidies via penvoerder

Vanwege het toenemend aantal subsidies waarbij sprake is van toekenning aan samenwerkende onderwijsinstellingen binnen regio’s en waarbij gebruik wordt gemaakt van een penvoerder worden steeds vaker vragen gesteld over hoe om te gaan met de verwerking van subsidie. Het ministerie beschouwt de penvoerder als de instelling die integraal verantwoordelijk is voor uitvoering van de activiteiten en voor rechtmatige besteding van de subsidie.

Dit betekent dat de penvoerder naast de eigen ontvangsten en bestedingen ook alle ontvangsten en bestedingen van de deelnemende instellingen verantwoordt in ‘Model G’. De weergave in ‘Model G’ betreft daarmee een integrale verantwoording door de penvoerder van de betreffende subsidie. De instelling die de subsidie ontvangt via de penvoerder verantwoord de subsidie niet in model G. Vanwege de inrichtingsvrijheid van de administraties van instellingen kan OCW geen voorschriften geven over de wijze waarop instellingen een en ander verwerken in hun administratie.

Advies Van Ree Accountants:
Inkomsten uit een subsidie die dienen ter dekking van eigen bestedingen van de penvoerder van een subsidie worden door de penvoerder in de eigen staat van baten en lasten verwerkt. Subsidiebedragen die aan andere instellingen worden overgedragen, al dan niet nadat een verantwoording van de besteding is ontvangen, worden niet in de staat van baten en lasten van de penvoerder verwerkt. Deze verlopen alleen via de balans van de penvoerder. Wel wordt de verantwoording van de totale subsidie en alle bestedingen in Model G opgenomen.

Bron: Van Ree