Inloggen AFAS Online via SMS stopt vanaf 1-1-2022

Het inloggen met twee-factorauthenticatie op AFAS Online via SMS stopt met ingang van 1 januari 2022. Dat heeft AFAS op de afgelopen AFAS open aangekondigd. 

De reden van deze wijziging is dat sms als tweede factor voor het inloggen niet de veiligste keuze is. SMS wordt door veel partijen nog gebruikt als tweede factor, maar in de berichtgeving rond security komt naar voren dat hier risico’s aan kleven. Zo is inloggen met SMS kwetsbaar voor onderschepping. 

Wanneer nog gebruik gemaakt wordt van inloggen door middel van SMS, dan adviseren wij om over te stappen naar inloggen via de AFAS Pocket. Met deze app kan op een veilige en snelle manier ingelogd worden. 

Op https://klant.afas.nl/inlogmethode-wijzigen is een stappenplan te vinden waarmee de overstap van SMS naar AFAS Pocket gemaakt kan worden. De gebruikers, die op dit moment nog gebruik maken van het inloggen via SMS, zullen pro-actief benaderd worden door AFAS met de instructie voor het overstappen naar de AFAS Pocket.

Kijk ook op onze website voor veel gestelde vragen: https://www.concenttest.nl/afas/

ABP verwacht premieverhoging in 2022

De premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van ABP stijgt in 2022 naar verwachting van 25,9% naar 27,4% (de loonkosten stijgen hierdoor naar verwachting met circa 0,6%). Pensioenen zijn namelijk aanmerkelijk duurder geworden. Dit komt door de lagere verwachte beleggingsopbrengsten en de lage rente. Hierdoor is een premiestijging noodzakelijk. Eind november hoort u wat de definitieve premie wordt voor volgend jaar.

Waarom stijgt de pensioenpremie?
Het bestuur van ABP kijkt vanuit een meerjarenperspectief naar de premie. De premiestijging is al eerder bekend gemaakt. In het voorjaar 2020 heeft ABP besloten het verwachte rendement in 3 jaar stapsgewijs te verlagen; van 2,8% naar 2,0% in 2023. De sociale partners hebben besloten om de pensioenregeling in 2022 niet aan te passen. Doordat het verwachte rendement naar beneden is bijgesteld én het opbouwpercentage gelijk blijft in 2022, is meer premie nodig om de pensioenen te financieren. Daardoor stijgt de pensioenpremie.

De verwachte premiecijfers 2022
De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) stijgt naar verwachting van 25,9% naar 27,4%. De premie voor het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen stijgt gemiddeld van 0,84% naar 1,02%. Deze premies worden door werkgevers en werknemers samen betaald (70% resp. 30%). De VPL-premie blijft in 2022 gelijk aan 3,0% van de gehele loonsom. De werknemersbijdrage voor de VPL-regeling wordt verwerkt in de OP/NP-premie en deze bedraagt 0,15% . Voor een werknemer met een bruto maandinkomen van € 3.500 is de totale premieverhoging € 9 netto per maand vanaf januari 2022.

Premie OP/NP stijgt verder in 2023
Het bestuur van ABP bekijkt de premie vanuit een meerjarenperspectief. Omdat het verwachte rendement in 3 jaar in stapjes naar beneden gaat, zal – op basis van de huidige uitgangspunten – naar verwachting de premie voor het OP/NP ook in 2023 stijgen. Pensioenen worden op basis van de huidige regeling steeds duurder. Op 31 december 2022 eindigt de VPL-regeling. De pensioenen uit de VPL-regeling zijn voorwaardelijk. Vanaf 31 december 2022 vervalt deze voorwaardelijkheid en is er in 2023 geen VPL-premie meer van toepassing.

Verkenning meerjarige premiepad
De sociale partners hebben het bestuur van ABP gevraagd om een gezamenlijke verkenning uit te voeren voor stabiel(er) premiepad voor de periode 2022-2025. Deze verkenning zal de komende maanden plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomsten van deze verkenning kan dit van invloed zijn op de hoogte van de definitieve premie voor het OP/NP in 2022 (27,4%). De uitkomsten van de verkenning worden meegenomen in het besluitvormingsproces rondom de vaststelling van de definitieve premie.

Definitieve premie in het najaar
Het definitieve besluit over de premie van 2022 wordt – zoals ieder jaar – eind november genomen, na advies van het verantwoordingsorgaan van ABP.