Uitstel wijziging vaste reiskostenvergoeding tot 1 oktober 2021

Op 6 april jongstleden hebben wij bericht dat de bestaande onbelaste vaste reiskostenvergoeding tot 1 juli uitgesteld was. Onlangs is bepaald dat deze wederom is uitgesteld. Tot 1 oktober 2021 kunnen de vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast vergoed worden, ongeacht wat het reispatroon van de medewerker is. Wel geldt hier de  voorwaarde dat dat deze vergoeding al vóór 13 maart 2020 werd toegekend door de werkgever.

Goedkeuren facturen en uw vakantie

Gedurende de vakantieperiode blijft Concent bereikbaar en worden de aangeleverde facturen regulier verwerkt. Om voor úw vakantie facturen tijdig ter goedkeuring te kunnen aanbieden, adviseren wij u er zorg voor te dragen om deze uiterlijk 5 werkdagen voor uw vakantie ingaat, bij Concent aan te leveren. Uiteraard kunt u overal waar u een internetverbinding heeft de facturen alsnog goedkeuren in Palette.

Bij goedkeuring vóór 12.00 uur kan de factuur dezelfde dag nog betaald worden. Betaalopdrachten worden regulier op maandag en donderdag gedraaid. Betreft het een factuur die de dag van goedkeuring betaald moet worden, dan kunt u dit communiceren met uw contactpersoon op de financiële administratie, waarna hiervoor kan worden zorggedragen.

Gedurende vakantie of andersoortige verlofperioden kunt u ook een vervanger instellen om uw facturen goed te keuren. Ga dan naar ‘mijn profiel’ en kies vervangers. In het scherm kiest u de gebruiker die u gaat vervangen en stelt u begin- en einddatum in. Klik vervolgens op ‘voeg toe’ en sluit u af door rechts bovenin op opslaan te klikken.

Bereikbaarheid Concent in de vakantieperiode

Gedurende de periode van maandag 26 juli tot en met vrijdag 20 augustus is het algemene telefoonnummer van Concent bereikbaar van 08.30 uur tot 12.30 uur.  Wij wensen iedereen een fijne en zonnige zomervakantie toe!

Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2020
De jaarrekeningen over 2020 zijn voor nagenoeg alle relaties van Concent definitief vastgesteld en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Mede dankzij de medewerking van al onze relaties hebben we deze werkzaamheden goed kunnen afronden wat heeft geresulteerd in het tijdig kunnen aanleveren van alle stukken bij DUO, waarvoor onze hartelijke dank!

Tijdige oplevering bij OCW DUODe volgende jaarstukken zijn tijdig aangetekend verzonden naar OCW DUO:

  • Formulier Aanbieding Jaarstukken 2020, getekend door de accountant en waar van toepassing een Rapport van Bevindingen;
  • Gewaarmerkt jaarverslag incl. controleverklaring (losbladig). 

De volgende stukken zijn voor de bij Concent aangesloten scholen door ons als pdf digitaal verzonden naar DUO-LTPC@duo.nl:

  • Formulier Aanbieding Bekostigingsgegevens PO 2020
  • Assurance-rapport bij de bekostigingsgegevens ten behoeve van de rijksbijdrage 2020. 

De jaarrekening is tevens in XBRL aangeleverd op www.xbrlonderwijsportaal.nl
XBRL is een op XML gebaseerde (internationale) digitale standaard om financiële gegevens vast te leggen en uit te wisselen. 

De digitale ontvangstbevestigingen van de digitale aanleveringen worden door Concent gearchiveerd.