Dit is nu bekend over de NPO-financiering en -verantwoording

Coronavirus (COVID-19)
Welk exact bedrag een school via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kan ontvangen en hoe het onderwijs daarover verantwoording aflegt, maakt OCW in juni duidelijk. Het ministerie verzamelt en beantwoordt al wel veel gestelde vragen over het NPO in de Q&A NPO op haar website. Ook de PO-Raad krijgt de nodige vragen van leden over NPO-bekostiging en -verantwoording. We zetten de informatie waar de meeste vraag naar is, voor je op een rijtje: 

  • Het bedrag per leerling is minimaal € 700 per schooljaar en wordt toegekend door de reguliere lumpsumbekostiging met minimaal € 700 per leerling te verhogen voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 (er komt dus voor 2 jaren €700 per leerling extra beschikbaar). De verhoging van de bekostiging staat los en komt dus bovenop de subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s en de subsidieregeling extra hulp voor de klas. 
  • Het bedrag kan hoger uitvallen dan € 700 voor leerlingen met een groter risico op leervertraging. Hoe dit wordt bepaald en verwerkt in de bekostiging (bijvoorbeeld door een tijdelijke ophoging van de bekostiging onderwijsachterstanden) is nog niet bekend. Uiterlijk in juni wordt dit duidelijk, zodra OCW de regeling publiceert.
  • Omdat het geld wordt toegekend via de reguliere lumpsumbekostiging, ontvangen schoolbesturen automatisch het bedrag van minimaal €700 per leerling. Voor de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s en de subsidieregeling extra hulp voor de klas (via een penvoerder) moeten wél formele aanvragen worden ingediend (bij DUS-i).
  • De verantwoording van de NPO-bekostiging vindt plaats via het bestuursverslag en in XBRL. Hoe de verantwoording via het bestuursverslag precies plaatsvindt is nog niet duidelijk. Via XBRL zal waarschijnlijk per BRIN uitgevraagd gaan worden of er (1) een schoolscan is uitgevoerd, (2) de MR heeft ingestemd met het bestedingsplan van de NPO-middelen en (3) op hoofdlijnen aan welke interventies hoeveel is besteed. 
  • Scholen kunnen gebruikmaken van de menukaart die OCW eind april 2021 publiceert. Scholen kiezen maatregelen die aansluiten bij hun situatie en maken een schoolprogramma. Ze baseren zich daarbij op hun eigen probleemanalyse (de schoolscan). De maatregelen op de menukaart zijn breed geformuleerd en bieden veel ruimte om aan te sluiten bij de context en werkwijze van de school. De medezeggenschapsraad moet instemmen met het schoolprogramma en het schoolbestuur verantwoordt zich hierover in het jaarverslag.

Nieuwe aanvragen inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020-2021 
Tussen 15 april en 2 mei kunnen er nieuwe aanvragen worden ingediend voor de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma 2020-2021. Wordt in dit tijdvak het subsidieplafond 2021 (€ 116 miljoen voor het primair onderwijs) niet bereikt, dan kunnen in een volgend tijdvak van 1 juni tot en met 13 juni opnieuw aanvragen worden ingediend.
De wijziging van de regeling extra hulp voor de klas wordt ook binnenkort gepubliceerd. Daarmee wordt een tweede tijdvak (1 augustus tot en met 31 december) opengesteld. We houden je hierover op de hoogte. 

Werkloosheidskosten en transitievergoeding 
Wanneer scholen besluiten om tijdelijk personeel aan te trekken met deze NPO-middelen, moeten zij rekening houden met extra lasten in het kader van o.a. werkloosheidskosten en transitievergoedingen. De PO-Raad komt eind mei met een handreiking voor het in kaart brengen van deze kosten. 

Bron: PO-Raad