Samen voor een
gezonde balans

Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen ouders om een vrijwillige bijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor een schoolreisje of sportdag. Vanaf 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen aan deze extra activiteiten kunnen meedoen. Ook als hun ouders niet meebetalen. Voor sponsoring gelden gedragsregels voor de school.

Vrijwillige ouderbijdrage scholen
De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Het schoolbestuur stelt vast hoe hoog deze bijdrage is. Het schoolbestuur bepaalt ook waaraan de school de ouderbijdrage besteedt. De medezeggenschapsraad van de school moet hiermee instemmen.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs gelden andere regels rond de vrijwillige bijdrage.
Scholen besteden de bijdrage aan extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma om. Bijvoorbeeld een schoolreisje, kerstdiner of sportdag. Informatie over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage moet in de schoolgids staan.

Vanaf 2021: geen leerlingen meer uitsluiten van extra activiteiten
Vanaf 1 augustus 2021 mogen scholen niet langer leerlingen uitsluiten van uitjes, sportdagen of kerstdiners. Ze mogen een scholier geen gratis alternatieve activiteit aanbieden. Scholen vermelden dit nadrukkelijk in de schoolgids en het schoolplan. 
Dit voorkomt dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige ouderbijdrage betalen, niet mee kunnen doen aan de extra activiteiten. Dit geldt ook voor: 

Lees meer in de brochure over de wetswijziging en de veel gestelde vragen over de vrijwillige ouderbijdrage vanaf 1 augustus 2021.

Sponsoring in het onderwijs
Scholen of schoolbesturen ontvangen soms ook geld, goederen of diensten van sponsors. Of ze ontvangen giften van ouders of bedrijven. Sponsoring gebeurt in ruil voor een tegenprestatie. Winkels of bedrijven kunnen scholen sponsoren. Bijvoorbeeld met voorlichtingsmateriaal, limonade of fruit voor sportdagen of schoolexcursies. De school vermeldt de sponsor in ruil daarvoor bijvoorbeeld in de schoolkrant. Bij een gift is er geen tegenprestatie.

Sponsoring moet zorgvuldig gebeuren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft daarom samen met een aantal onderwijsorganisaties gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels staan in het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’.

Bron: Ministerie OCW

Samen voor een gezonde balans

Knikker

Samen voor een gezonde balans

Knikker